مدل دستگاه خود و کد یا خطای آنرا را وارد کنید:

گامی بسوی تشکیل بزرگترین مرجع و بانک سرویس مانویل کشور

ما برانیم تا نسبت به جمع آوری و تکمیل بزرگترین بانک سرویس مانویل کلیه ماشینهای اداری اعم از انواع  فتوکپی - دستگاه بنر - ریسوگراف - پرینتر - کپی پرینتر - پلاتر  - اسکنر و ... اقدام کنیم چنین مهمی با یاری و همکاری کلیه همکاران میسور خواهد بود ما را در این مهم یاری فرمایید.

هدیه ما برای شما  تخصیص یک صفحه تبلیغی حاوی بنر و عکس فروشگاه شما یا آرم دلخواهتان بهمراه متن های تبلیغی و آدرس و شماره های تماس شما و لینک سایتتان خواهد بود که برای همیشه در سامانه بارگزاری خواهد گردید و در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت پس چنانچه دارای سرویس مانویلی هستید بهمراه اطلاعاتی که در صفحه تبلیغی می خواهید بارگزاری گردد به ما ایمیل فرمایید آدرس جی میل ما  4copyda@gmail.com می باشد.

سرویس مانویل ارسالی خود را زیپ فرموده و سپس اتچ فرمایید توجه داشته باشید که سرویس مانویل های تکراری در سایت بارگزاری نخواهند شد.

شرکت کپیدا از یاری همکاران و دوستان و تمام کسانیکه که می خواهند در این کار سهیم باشند پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارد.                                                        موفق و پایدار باشید.

کدهای ریکو

2 SC CODE DESCRIPTIONS

NOTE: This is a list of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 new and revised SC codes for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 B079 (35 cpm) and B082 (45 cpm) machines. For details about oفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r SC codes please refer to Service Manual of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 previous models.

 

Code No.

Symptom

Possible Cause

320

(Deleted)

C

 

Polygon motor error

 

 

335

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 1: ON Timeout

 • I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.
 • Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.
 • Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.
 • GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY signal is not issued (LOW: Active) within 25 s after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor switches on.

336

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 2: OFF Timeout

 • I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.
 • Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.
 • Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.
 • GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY signal is not issued (HIGH: Inactive) within 2 s after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor switches off.

337

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 3: XSCRDY Signal Error

 • I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.
 • Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.
 • Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.
 • GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY is not issued (HIGH: Inactive) after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor has been rotating normally for 600 ms.

338

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 4: Unstable Timeout

 • I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.
 • Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.
 • Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.
 • GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY signal is detected LOW) (Active) after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor switches on, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 signal is not detected LOW after 1 s has elapsed, and not detected after anoفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r 500 ms has elapsed.

450

(New)

C

Feed Development Motor Error

 • Motor lock caused by overload.
 • Motor driver defective.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 PLL lock signal remains LOW for 2 s while فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 feed development motor is operating.

520

(New)

C

Fusing/Feed-Out Motor Error

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 PLL lock signal remains LOW for 2 s while فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 feed development motor is operating.

 • Motor lock caused by overload.
 • Motor driver defective.

 

 

SERVICE CALL CONDITIONS

 

Code No.

Symptom

Possible Cause

818

(New)

B

Watch Dog Error

 

While فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 system program is running, a bus hold or interrupt program goes into an eternal loop, preventing any oفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r programs from executing.

 • System program defective
 • Controller board defective
 • Peripheral device malfunction

 

838

(Deleted)

B

Self-diagnostic Error: Clock Generator

 

 

840

(New)

C

Self-Diagnostic Error 1: EEPROM Access Error

 • EEPROM defective
 • EEPROM worn out

 

During input/output with فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 EEPROM, one of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 following errors occurred:

 • A read error occurred, فتوکپی ریکو آفیشیو 1045n continued after 3 retries.
 • Write error occurred.

841

(New)

C

Self-Diagnostic Error 2: EEPROM Read/Write Data Error

• فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 data is being written into فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 3 designated errors differently

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 values of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 data written and mirrored in 3 errors are all detected as not matching..

853

(New)

B

Wireless LAN Error: Card Error 1

• Wireless LAN card not inserted into فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN board

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN board can be accessed, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card (IEEE 802.11b or Bluetooth) cannot access فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 board.

854

(New)

B

Wireless LAN Error Card Error 2

• Wireless LAN card has been removed

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 board that holds فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card can be accessed, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card

(802.11b/Bluetooth) itself cannot be accessed while فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine is operating

855

(New)

B

Wireless LAN Error 3: Card Error 3

 • Wireless LAN card defective
 • Wireless card connection not tight

An error is detected for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card (802.11b or Bluetooth).

856

(New)

 

Wireless LAN Error 4: Board

 • Wireless LAN card board defective
 • PCI connector loose

An error is detected for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card (802.11b or Bluetooth).

857

(New)

B

USB I/F Error

• فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 USB driver can generate three types of errors: RX, CRC, and STALL errors. Only فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 STALL error can generate this SC code.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 USB driver is unstable and generated an error. فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 USB I/F cannot be used.

870

(New)

B

Address Book Data Error

 • Software defective
 • HDD defective

Address book data stored on فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 hard disk was detected as abnormal when it was accessed from eiفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 operation panel or فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 network.

 

SERVICE CALL CONDITIONS

 

Code No.

Symptom

Possible Cause

871

(New)

B

FCU Flash ROM Error

 • Flash ROM device defective
 • Replace flash ROM on فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 MBU

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 address book written into فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 flash ROM mounted on فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 FCU is detected as defective.

880

(New)

B

MLB Error

• MLB defective

A request for access to فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 MLB (Media Link Board) was not answered within فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 specified time.

920

(New)

B

Printer Error 1

 

An internal application error was detected and operation cannot continue.

 • Software defective
 • Insufficient memory

925

(New)

B

Network File Error

• NIA

NIA

964

(Revised)

C

Scanner Start Error

• Software defective

 

During scanned image processing, anoفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r command to start scanning was received.

992

(New)

A

Unexpected Software Error

 • Software defective
 • An error undetectable by any oفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r SC code occurred

Software encountered an unexpected operation not defined under any SC code. 

995

(New)

A

Machine Type Information Error

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 B079 (35 cpm) and B082 (45 cpm) use فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 same controller board, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 DIP SW settings must be set correctly for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine speed. For details, see Section 3. Replace and Adjustment.

After فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine is powered on, a mismatch is detected between فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 CPM information sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 controller to فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 engine and فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 CPM information specified by فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 DIP SW settings.

 

 

ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

Component (Symbol)

CN

Condition

Symptom

Scanner Home

Position (S1)

504-5(SIB)

Open

SC121 is displayed.

Shorted

SC120 is displayed.

Platen Cover (S2)

504-8 (SIB)

Open

APS and ARE do not function properly.

Shorted

No symptom.

Original Width (S3)

505-3, 4

(SIB)

Open

CPU cannot detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 original size properly. APS and ARE do not function correctly.

Shorted

 

Original Length-1 (S4)

505-8,9

(SIB)

Open

CPU cannot detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 original size properly. APS and ARE do not function correctly.

Shorted

 

Original Length-2 (S5)

505-13

(SIB)

Open

CPU cannot detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 original size properly. APS and ARE do not function correctly.

Shorted

 

LD Unit Home Position (S6)

204-B2

(IOB)

Open

SC328 is displayed when فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 laser beam pitch is changed.

Shorted

SC327 is displayed when فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 laser beam pitch is changed.

Toner Density (TD) (S7)

222-5  (IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 add toner indicator blinks even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is toner in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 development unit. 

Shorted

SC390-01 is displayed.

 

Paper Exit (S8)

202-B2

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made. 

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Registration (S9)

224-B2

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made.

Image Density (ID) (S10)

203-5 

(IOB)

Open

SC350-03 is displayed after copying.

Shorted

SC350-01 is displayed after copying.

Upper Paper Height (S11)

220-2 

(IOB)

Open

Add Paper is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is paper. If this condition occurred four times, SC501-02 will be displayed.

Shorted

SC501-01 is displayed.

 

Lower Paper Height (S12)

214-2 

(IOB)

Open

Add Paper is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is paper. If this condition occurred four times, SC502-02 will be displayed.

Shorted

SC502-01 is displayed.

Upper Paper End (S13)

220-8 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator lights even if paper is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 upper paper tray.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator does not light even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 upper paper tray.

 

 

4.2 ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

4.2.1 SENSORS

BLOWN FUSE CONDITIONS

Component (Symbol)

CN

Condition

Symptom

Lower Paper End (S14)

214-8 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator lights even if paper is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 lower paper tray.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator does not light even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 lower paper tray.

Upper Relay (S15)

220-5 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made. 

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Lower Relay (S16)

214-5 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made. 

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Transfer Belt Position (S19)

202-A10

(IOB)

Open

No symptom

Shorted

SC403 is displayed

 

4.2.2 SWITCHES

Component (Symbol)

CN

Condition

Symptom

Right Lower Cover (SW1)

216-4

(IOB)

Open

Doors/Covers Open is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 right lower cover is closed.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 LCD goes blank when فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 lower cover is opened.

Main (SW3)

102-1~4 (PSU) 107-1

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine does not turn on.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine does not turn off.

Front Cover Safety (SW4)

107-1

(PSU)

Open

Doors/Covers Open is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 front cover is closed.

Shorted

Doors/Covers Open is not displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 front cover is opened.

 

4.3 BLOWN FUSE CONDITIONS

Fuse

Rating

Symptom at power on

115V

210 ~ 230V

Power Su pply Board

 

FU1

6.3A / 125V

6.3A / 250V

Doors/Covers Open is displayed

FU2

6.3A / 125V

6.3A / 250V

Doors/Covers Open for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 finisher is displayed

FU3

6.3A / 125V

6.3A / 250V

Paper end condition

FU5

6.3A / 125V

6.3A / 250V

SC302, or SC403, or SC405 displayed

FU6

3.15A/125V

3.15A/250V

 

FU9

4A/125V

4A/250V

 

FU101

15A / 125V

---

No response

FU102

10A / 125V

5A / 250V

No response

FU103

2A / 125V

1A / 250V

Normal operation (optional heaters do not work)

 

LEDS

4.4 LEDS

BICU LED Sequences

 

LED 101 (Green)

LED 102 (Red)

LED 103 (Orange)

Normal Operation

Flashes

Off

Flashes

System Startup

Flashes

On (1~2s) فتوکپی ریکو آفیشیو 1045n Off

Flashes

Firmware Update: Normal Execution

Flashes

On

Flashes

Firmware Update: Error

Flashes

Flashes

Flashes

Firmware Update: Normal End

Flashes

Off

Flashes

Energy Save Mode

Off

Off

Off

 

Controller LED Sequences

 

LED 1 (Red)

LED 2 (Red)

System Startup (including Self-Diagnostics)

On

Off

Self-Diagnostic Error

On

On

Normal Operation

Flashes

Off

Firmware Update: Normal Execution

Flashes

Flashes

Firmware Update: Error

Off

Off

Firmware Update: Normal End

On

On

 

NOTE: LED 1 monitors Data Bus Bit 14, LED 2 monitors Data Bus Bit 15.

 

4.5 TEST POINTS

Controller Board

Number

Monitored Signal

TP1

GND

TP3

GND

TP6

GND

TP8

DB0 RXD

TP9

DB0 TXD

TP10

GND

TP11

+5VE

TP12

GND

TP13

+5V

TP14

+5VE

TP15

GND

TP16

R_FGATE

TP17

W_FGATE

 

 

 

 

2 SC CODE DESCRIPTIONS

NOTE: This is a list of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 new and revised SC codes for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 B079 (35 cpm) and B082 (45 cpm) machines. For details about oفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r SC codes please refer to Service Manual of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 previous models.

 

Code No.

Symptom

Possible Cause

320

(Deleted)

C

 

Polygon motor error

 

 

335

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 1: ON Timeout

    I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.

    Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.

    Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.

    GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY signal is not issued (LOW: Active) within 25 s after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor switches on.

336

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 2: OFF Timeout

    I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.

    Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.

    Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.

    GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY signal is not issued (HIGH: Inactive) within 2 s after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor switches off.

337

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 3: XSCRDY Signal Error

    I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.

    Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.

    Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.

    GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY is not issued (HIGH: Inactive) after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor has been rotating normally for 600 ms.

338

(New)

C

Polygonal Mirror Motor Error 4: Unstable Timeout

    I/F harness of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor disconnected or defective.

    Polygonal mirror motor or polygonal mirror motor driver defective.

    Polygonal mirror motor drive pulse is not output incorrectly.

    GABIC cannot monitor XSCRDY signal.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 XSCRDY signal is detected LOW) (Active) after فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 polygonal mirror motor switches on, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 signal is not detected LOW after 1 s has elapsed, and not detected after anoفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r 500 ms has elapsed.

450

(New)

C

Feed Development Motor Error

    Motor lock caused by overload.

    Motor driver defective.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 PLL lock signal remains LOW for 2 s while فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 feed development motor is operating.

520

(New)

C

Fusing/Feed-Out Motor Error

 

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 PLL lock signal remains LOW for 2 s while فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 feed development motor is operating.

    Motor lock caused by overload.

    Motor driver defective.

 

SERVICE CALL CONDITIONS

 

Code No.

Symptom

Possible Cause

818

(New)

B

Watch Dog Error

 

While فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 system program is running, a bus hold or interrupt program goes into an eternal loop, preventing any oفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r programs from executing.

    System program defective

    Controller board defective

    Peripheral device malfunction

 

838

(Deleted)

B

Self-diagnostic Error: Clock Generator

 

 

840

(New)

C

Self-Diagnostic Error 1: EEPROM Access Error

    EEPROM defective

    EEPROM worn out

 

During input/output with فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 EEPROM, one of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 following errors occurred:

    A read error occurred, فتوکپی ریکو آفیشیو 1045n continued after 3 retries.

    Write error occurred.

841

(New)

C

Self-Diagnostic Error 2: EEPROM Read/Write Data Error

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 data is being written into فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 3 designated errors differently

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 values of فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 data written and mirrored in 3 errors are all detected as not matching..

853

(New)

B

Wireless LAN Error: Card Error 1

Wireless LAN card not inserted into فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN board

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN board can be accessed, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card (IEEE 802.11b or Bluetooth) cannot access فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 board.

854

(New)

B

Wireless LAN Error Card Error 2

Wireless LAN card has been removed

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 board that holds فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card can be accessed, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card

(802.11b/Bluetooth) itself cannot be accessed while فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine is operating

855

(New)

B

Wireless LAN Error 3: Card Error 3

    Wireless LAN card defective

    Wireless card connection not tight

An error is detected for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card (802.11b or Bluetooth).

856

(New)

 

Wireless LAN Error 4: Board

    Wireless LAN card board defective

    PCI connector loose

An error is detected for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 wireless LAN card (802.11b or Bluetooth).

857

(New)

B

USB I/F Error

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 USB driver can generate three types of errors: RX, CRC, and STALL errors. Only فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 STALL error can generate this SC code.

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 USB driver is unstable and generated an error. فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 USB I/F cannot be used.

870

(New)

B

Address Book Data Error

    Software defective

    HDD defective

Address book data stored on فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 hard disk was detected as abnormal when it was accessed from eiفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 operation panel or فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 network.

 

SERVICE CALL CONDITIONS

 

Code No.

Symptom

Possible Cause

871

(New)

B

FCU Flash ROM Error

    Flash ROM device defective

    Replace flash ROM on فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 MBU

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 address book written into فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 flash ROM mounted on فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 FCU is detected as defective.

880

(New)

B

MLB Error

MLB defective

A request for access to فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 MLB (Media Link Board) was not answered within فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 specified time.

920

(New)

B

Printer Error 1

 

An internal application error was detected and operation cannot continue.

    Software defective

    Insufficient memory

925

(New)

B

Network File Error

NIA

NIA

964

(Revised)

C

Scanner Start Error

Software defective

 

During scanned image processing, anoفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r command to start scanning was received.

992

(New)

A

Unexpected Software Error

    Software defective

    An error undetectable by any oفتوکپی ریکو آفیشیو 1045r SC code occurred

Software encountered an unexpected operation not defined under any SC code. 

995

(New)

A

Machine Type Information Error

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 B079 (35 cpm) and B082 (45 cpm) use فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 same controller board, but فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 DIP SW settings must be set correctly for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine speed. For details, see Section 3. Replace and Adjustment.

After فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine is powered on, a mismatch is detected between فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 CPM information sent from فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 controller to فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 engine and فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 CPM information specified by فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 DIP SW settings.

 

ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

Component (Symbol)

CN

Condition

Symptom

Scanner Home

Position (S1)

504-5(SIB)

Open

SC121 is displayed.

Shorted

SC120 is displayed.

Platen Cover (S2)

504-8 (SIB)

Open

APS and ARE do not function properly.

Shorted

No symptom.

Original Width (S3)

505-3, 4

(SIB)

Open

CPU cannot detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 original size properly. APS and ARE do not function correctly.

Shorted

 

Original Length-1 (S4)

505-8,9

(SIB)

Open

CPU cannot detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 original size properly. APS and ARE do not function correctly.

Shorted

 

Original Length-2 (S5)

505-13

(SIB)

Open

CPU cannot detect فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 original size properly. APS and ARE do not function correctly.

Shorted

 

LD Unit Home Position (S6)

204-B2

(IOB)

Open

SC328 is displayed when فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 laser beam pitch is changed.

Shorted

SC327 is displayed when فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 laser beam pitch is changed.

Toner Density (TD) (S7)

222-5  (IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 add toner indicator blinks even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is toner in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 development unit. 

Shorted

SC390-01 is displayed.

 

Paper Exit (S8)

202-B2

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made. 

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Registration (S9)

224-B2

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made.

Image Density (ID) (S10)

203-5 

(IOB)

Open

SC350-03 is displayed after copying.

Shorted

SC350-01 is displayed after copying.

Upper Paper Height (S11)

220-2 

(IOB)

Open

Add Paper is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is paper. If this condition occurred four times, SC501-02 will be displayed.

Shorted

SC501-01 is displayed.

 

Lower Paper Height (S12)

214-2 

(IOB)

Open

Add Paper is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is paper. If this condition occurred four times, SC502-02 will be displayed.

Shorted

SC502-01 is displayed.

Upper Paper End (S13)

220-8 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator lights even if paper is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 upper paper tray.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator does not light even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 upper paper tray.

 

 

4.2 ELECTRICAL COMPONENT DEFECTS

4.2.1 SENSORS

BLOWN FUSE CONDITIONS

Component (Symbol)

CN

Condition

Symptom

Lower Paper End (S14)

214-8 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator lights even if paper is placed in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 lower paper tray.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper End indicator does not light even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper in فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 lower paper tray.

Upper Relay (S15)

220-5 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made. 

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Lower Relay (S16)

214-5 

(IOB)

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator will light whenever a copy is made. 

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 Paper Jam indicator lights even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045re is no paper.

Transfer Belt Position (S19)

202-A10

(IOB)

Open

No symptom

Shorted

SC403 is displayed

 

4.2.2 SWITCHES

Component (Symbol)

CN

Condition

Symptom

Right Lower Cover (SW1)

216-4

(IOB)

Open

Doors/Covers Open is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 right lower cover is closed.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 LCD goes blank when فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 lower cover is opened.

Main (SW3)

102-1~4 (PSU) 107-1

Open

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine does not turn on.

Shorted

فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 machine does not turn off.

Front Cover Safety (SW4)

107-1

(PSU)

Open

Doors/Covers Open is displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 front cover is closed.

Shorted

Doors/Covers Open is not displayed even if فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 front cover is opened.

 

4.3 BLOWN FUSE CONDITIONS

Fuse

Rating

Symptom at power on

115V

210 ~ 230V

Power Su pply Board

 

FU1

6.3A / 125V

6.3A / 250V

Doors/Covers Open is displayed

FU2

6.3A / 125V

6.3A / 250V

Doors/Covers Open for فتوکپی ریکو آفیشیو 1045 finisher is displayed

FU3

6.3A / 125V

6.3A / 250V

Paper end condition

FU5

6.3A / 125V

6.3A / 250V

SC302, or SC403, or SC405 displayed

FU6

3.15A/125V

3.15A/250V

 

FU9

4A/125V

4A/250V

 

FU101

15A / 125V

---

No response

FU102

10A / 125V

5A / 250V

No response

FU103

2A / 125V

1A / 250V

Normal operation (optional heaters do not work)

 

LEDS

4.4 LEDS

BICU LED Sequences

 

LED 101 (Green)

LED 102 (Red)

LED 103 (Orange)

Normal Operation

Flashes

Off

Flashes

System Startup

Flashes

On (1~2s) فتوکپی ریکو آفیشیو 1045n Off

Flashes

Firmware Update: Normal Execution

Flashes

On

Flashes

Firmware Update: Error

Flashes

Flashes

Flashes

Firmware Update: Normal End

Flashes

Off

Flashes

Energy Save Mode

Off

Off

Off

 

Controller LED Sequences

 

LED 1 (Red)

LED 2 (Red)

System Startup (including Self-Diagnostics)

On

Off

Self-Diagnostic Error

On

On

Normal Operation

Flashes

Off

Firmware Update: Normal Execution

Flashes

Flashes

Firmware Update: Error

Off

Off

Firmware Update: Normal End

On

On

NOTE: LED 1 monitors Data Bus Bit 14, LED 2 monitors Data Bus Bit 15.

 

4.5 TEST POINTS

Controller Board

Number

Monitored Signal

TP1

GND

TP3

GND

TP6

GND

TP8

DB0 RXD

TP9

DB0 TXD

TP10

GND

TP11

+5VE

TP12

GND

TP13

+5V

TP14

+5VE

TP15

GND

TP16

R_FGATE

TP17

W_FGATE

 

 


 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ورود/عضو شوید