مدل دستگاه خود و کد یا خطای آنرا را وارد کنید:

گامی بسوی تشکیل بزرگترین مرجع و بانک سرویس مانویل کشور

ما برانیم تا نسبت به جمع آوری و تکمیل بزرگترین بانک سرویس مانویل کلیه ماشینهای اداری اعم از انواع  فتوکپی - دستگاه بنر - ریسوگراف - پرینتر - کپی پرینتر - پلاتر  - اسکنر و ... اقدام کنیم چنین مهمی با یاری و همکاری کلیه همکاران میسور خواهد بود ما را در این مهم یاری فرمایید.

هدیه ما برای شما  تخصیص یک صفحه تبلیغی حاوی بنر و عکس فروشگاه شما یا آرم دلخواهتان بهمراه متن های تبلیغی و آدرس و شماره های تماس شما و لینک سایتتان خواهد بود که برای همیشه در سامانه بارگزاری خواهد گردید و در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت پس چنانچه دارای سرویس مانویلی هستید بهمراه اطلاعاتی که در صفحه تبلیغی می خواهید بارگزاری گردد به ما ایمیل فرمایید آدرس جی میل ما  4copyda@gmail.com می باشد.

سرویس مانویل ارسالی خود را زیپ فرموده و سپس اتچ فرمایید توجه داشته باشید که سرویس مانویل های تکراری در سایت بارگزاری نخواهند شد.

شرکت کپیدا از یاری همکاران و دوستان و تمام کسانیکه که می خواهند در این کار سهیم باشند پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارد.                                                        موفق و پایدار باشید.

کدهای ریکو

Error Codes

Error

Code

Description

SC184

CIS Transmission Error

SC191

Bar Code Scanning Error

SC192

Automated SBU Adjustment Error/Bar Code Number is Different

SC193

Image Transfer Error/IDU Error

SC194

SBU White Level Detection Error

SC195

DF Gate Assert Error/Serial Number Error

SC196

DF Gate Negate Error

SC197

DF Gate Error

SC198

Memory Address Error

SC199

DF Scanning Finish Error

SC201:

Polygon Motor Error

SC220

Laser Synchronization Detection Error

SC221

Scan Length Detection Error

SC230

BCU Received no Feedback from LD F-Gate Error

SC231

Laser Beam Feedback Signal Error F-Gate Timeout

SC240

LD Power Supply Excessive

SC260

HP Sensor Error

SC261

HP Sensor Not Turning Off

SC285

Line Position Error

SC300

Charge Corona Output Error 1

SC301

Charge Corona Output Error 2 Charge Current Leak

SC302

Charge Corona Output Error 3

Grid Voltage Error

Charge Roller Current Leak

SC303

Charge Corona Output Error 4

Grid Leak

Charge Cleaner Motor Error

SC304

Charge Roller Current Correction Error

SC305

Charge Corona Wire Cleaner Error 1

SC306

Charge Corona Wire Cleaner Error 2 Charge Roller Home Position Error

SC310

Potential Sensor Calibration Error 1

SC311

Potential Sensor Calibration Error 2

SC312

Potential Sensor Calibration Error 3

SC314

Potential Sensor Calibration Error 4

SC315

Potential Sensor Calibration Error 5

SC316

Potential Sensor Calibration Error 6

SC317

Potential Sensor Calibration Error 7

Error

Code

Description

SC101

Exposure Lamp Error

SC107

Scanner Lamp Regulator Malfunction

SC120

Scanner Home Position Error 1 HP Sensor Abnormal-Stays Off

SC121

Scanner Home Position Error 2 HP Sensor Abnormal-Stays On

SC122

Scanner Home Position Error 3

SC123

Scanner Home position Error 4

SC124

Scanner Motor Encoder Signal Error

SC125

Scanner Motor Speed Error 1

SC126

Scanner Motor Speed Error 2

SC127

Scanner Motor Encoder Rotating Direction Error

SC128

Scanner Motor Start Error

SC129

Scanner Motor Speed Control Error

SC130

SBU defective Error/Scanner Start Abnormal

SC131

F-Gate Asserted During Shading

SC142:

White level detection error.

SC143

SBU Auto Adjust Error

SC144

SBU Connection Error

SC150

Scanner ROM Mismatch

SC170

Scanner DA1 Abnormal/Video Processing Error 1

SC171

Scanner DA2 Abnormal/Video Processing Error 2

SC172

Scanner DA3 Abnormal/Video Processing Error 3

SC173

Scanner Lamp Regulator Adjustment Error

SC174

Scanner DA2 Abnormal

SC181

CIS Lamp Abnormal

SC183

CIS Auto Adjust Error

کدهای عمومی و مشترک مدلهای ریکو – ناشواتک – رکس رتواری – ساوین - لانیر

 

Error

Code

Description

 

Error

Code

Description

 

 

SC320

Polygon Mirror Motor Error/Lock

SC354

ID Sensor Error 5

Black TD Sensor Gain Adjustment Error

 

 

SC321:

No Laser Writing Signal (F-GATE) Error 1 Transfer Belt Signal Error

 

 

SC355

Yellow TD Sensor Gain Adjustment Error

 

 

SC322

1st Laser Synchronization Signal Error

SC356

Magenta TD Sensor Gain Adjustment Error

 

 

SC323

LD Drive Current Over

SC357

Cyan TD Sensor Gain Adjustment Error

 

 

SC324

LD Drive Current Over

SC360

Hard Disk Detection Error 1 Development Bias Leak

 

 

SC325

Magnification Correction Error

 

 

SC361

Hard Disk Drive Error 2

Revolver HP Sensor Error

 

 

SC326

2nd Laser Synchronization Error F Gate 1 Error

 

 

SC362

Hard Disk Detection Error 2 IMAC Image Compression Error

 

 

SC327

LD Unit Home Position Error 1 F Gate 2 Error

 

 

SC364

Hard Disk Drive Error

 

 

SC328

LD Unit Home Position Error 2

 

 

SC365

Image Storage Address Error

 

 

SC329

LD Unit Home Position Error 3

LD Unit Pitch Adjustment Error

 

 

SC366

Hard Disk Bad Sector Maximum

 

 

SC330

LD Unit No Initial Setting

SC367

Hard Disk (HDD) Bad Sector Maximum

 

 

SC331

LD Unit Home Position Error 4

SC370

IMAC (Image Compression IC) Input FIFO Error

Black TD Sensor Detection Error

 

 

SC332

LD Unit Present Position Error

 

 

SC335

Polygonal Mirror Motor Error 1

 

 

SC371

Yellow TD Sensor Detection Error

 

 

SC336

Polygonal Mirror Motor Error 2

 

 

SC372

IMAC (Image Compression IC) Output

FIFO Error

Cyan Sensor Detection Error

 

 

SC337

Polygonal Mirror Motor Error 3

 

 

SC338

Polygonal Mirror Motor Error 1

 

 

SC373

Magenta TD Sensor Detection Error

 

 

SC340

TD Sensor Output Error

 

 

SC374

IMAC (Image Compression IC) Modes Setting Error

Black TD Sensor Lower Detection Abnormal

 

 

SC341

TD Sensor Adjustment Error 1 Black Development Motor Error

 

 

SC342

TD Sensor Adjustment Error 2 Black Sleeve Motor Lock

 

 

SC375

Yellow TD Sensor Lower Detection Abnormal

 

 

SC343

Yellow Sleeve Motor Lock

 

 

SC376

Data Transmission Error

Cyan TD Sensor Lower Detection Abnormal

 

 

SC344

Magenta Sleeve Motor Lock

 

 

SC345

Developer Bias Leak Output Abnormal

Cyan Sleeve Motor Lock

 

 

SC377

Magenta TD Sensor Lower Detection Abnormal

 

 

SC346

Color Development Motor Lock

 

 

SC380

Data Transmission Time Out (Video Input)

Drum Potential Sensor Calibration Error

Black Development Motor Error

 

 

SC350

ID Sensor/Pattern Test Error 1

Black TD Sensor Initial Setting

Communication Error

 

 

SC381

Charge Potential Abnormal

Color Development Motor Error

 

 

SC351

ID Sensor/VSG Test Error 2

Yellow TD Sensor Initial Setting Error

TD Sensor Failure

 

 

SC382

Data Transmission Time Out (Video Output)

VD Adjustment Error

 

 

SC352

ID Sensor/Pattern Edge Detect Error 3 Magenta TD Sensor Initial Setting Error

 

 

SC383

VL Adjustment Error

 

 

SC353

ID Sensor

LED Current Abnormal at Initialization Error 4

Cyan TD Sensor Initial Setting Error

 

 

SC384

Data Transmission Time Out (Connect

Copy

LD Exposure Abnormal

 

 

 

 

 

Error

Code

Description

 

Error

Code

Description

 

 

SC385

ID Sensor VSG Adjustment Error

SC452

Transfer Belt Mark Detection Error

 

 

SC386

Data Transmission Time Out (Hard Disk Write)

Amount of Toner on Sensor Pattern Too Low During ID Pattern Measurement

Development Gamma Error (Black)

SC455

Paper Transfer Belt Discharge Corona Current Leak

 

 

SC456

Paper Transfer Unit Position Error

 

 

SC457

Image Transfer Belt Cleaning Unit Position Error

 

 

SC387

Development Gamma Error Yellow Drum Potential Error

 

 

SC460

فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوینrmistor1 Temperature Error

 

 

SC388

Data Transmission Time Out (Hard Disk Read)

Development Gamma Error (Cyan)

SC461

فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوینrmistor 2 Error

(-001: open circuit ) (-002: short circuit )

 

 

SC389

Development Gamma Calculation Error Development Gamma Error (Magenta)

SC471

Transfer Belt H.P. Sensor Error

 

 

SC490

Toner Supply Motor Leak

Exhaust Fan Motor Lock

Main Fan Abnormal

Transfer Bias Paper Attraction Roller Bias

Leak Error

 

 

SC390

CRC Error/TD Sensor Adjustment Error Development Bias Output Error

 

 

SC391

Image Storage Address Error

Development Bias Leak

Charge AC Output Error

 

 

SC492

Cooling Fan Motor Lock

 

 

SC392

TD Sensor Initial Setting Error

SC493:

Exhaust Fan Motor Lock

 

 

SC395

Development Output Abnormal

SC494

Fuser Exhaust Fan Motor Lock

 

 

SC400

Transfer Roller Leak Error

Image Transfer Belt Bias Error

SC495

Toner Recycling Unit Error

Humidity Sensor

Temperature Detection Error

 

 

SC401

Transfer Output Abnormal

 

 

SC496

Toner Collection Bottle Error Humidity Sensor Error

 

 

SC4011

Transfer Roller Leak Detected

 

 

SC497

Toner Recycling Motor Error Toner Collection Motor Error

 

 

SC401-

2:

Transfer Roller Leak Open Error

 

 

SC500

Main Motor/Transport Motor Lock/Fusing Motor Error

 

 

SC402

Transfer Roller Leak

Open Error

Image Transfer Belt Lubricant Brush Current Leak

 

 

SC501

Drawer 1 Lift Motor Malfunction 1st Paper Tray Error

 

 

SC403

Transfer Belt Position Sensor Error

SC502

2 nd (or 1st) Tray Lift Motor Malfunction 2nd Paper Tray Error

 

 

SC405

Transfer Belt Position Abnormal

 

 

SC503

Drawer 3 (or 2nd) Lift Motor Malfunction 3 rd Paper Tray Error

 

 

SC406

Transfer Roller Position Abnormal

 

 

SC410

Paper Separation Current Leak

 

 

SC504

Drawer 4 (or 3rd) Lift Motor Malfunction 4 th Paper Tray Error

 

 

SC411

Separation Bias Leak Error Paper Discharge Leak

 

 

SC505

LCC Tray Malfunction (Optional LCC)

 

 

SC420

Cleaning Motor Lock

 

 

SC506

Paper Tray Motor Lock

 

 

SC422

PCC Leak

 

 

SC507

LCT Main/Feed Motor Lock

 

 

SC430

Quenching Lamp Error

 

 

SC508

Rear Fence Drive Error

 

 

SC440

Main Motor Lock/Drum Motor Lock

 

 

SC509

Drawer 3 LCT Right Fence Error Side Fence Error

 

 

SC441

Development Motor Lock

Drum Peripheral Component Motor Lock

 

 

SC510

LCT Lower Limit Error Paper Feed Motor Locks

 

 

SC450

Paper Transfer Bias Current Leak

 

 

SC451

Paper Transfer Belt Motor Lock

SC511

LCC Motor Lock (Optional LCC)

 

 

Error

Code

Description

 

Error

Code

Description

 

 

SC515

Drawer Left Guide Drive Motor M17 Error Tandem Rear Fence Motor Error

SC592

Toner Bank Motor Error

 

 

SC599

Copy Exit Tray Motor Lock

 

 

SC516

Drawer 1 Side Guide Motor Error

 

 

SC600

Communication Error Between Main Control And Operation Panel Boards

 

 

SC520

Paper Tray Error/Duplexer Jogger Drive Motor Error 1

 

 

SC601

Communication Error Between BICU &

MCU/Main Control and Scanner Control Boards

 

 

SC521

Duplexer Jogger Drive Motor Error 2

 

 

SC522

Duplex-Side Fence Jogger HP Error

 

 

SC602

Communication Error Between BICU &

HDD Controller/Main Control and Transfer

Belt Motor Drive Boards

 

 

SC524

Duplex-End Fence Jogger HP Error

 

 

SC530

Bypass Feed Motor Lock/fusing Fan Motor Error

 

 

SC603

Communication Error within Main Control Boards

 

 

SC531

Fuser/Duplexer Reversing Motor Lock

 

 

SC541

Fuser فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوینrmistor Open Hot Roller فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوینrmistor Open

SC604

Serial Signal Error in Main Control Board/ IDU Communication Error

 

 

SC542

Fuser Temperature Warm-up Error Hot Roller Warm up Error

SC605

Communication Error Between Main Control and IPU Boards

 

 

SC543

Fuser Overheat Error 1 (Software)

Hot Roller Fusing Lamp Overheat

SC610

Communication Time Out Between SBCU/ BICU & ADF

 

 

SC544

Fuser Overheat Error 1 (Hardware)

Fuser Low Temperature Abnormal

Hot Roller Fusing Lamp Lower Limit Temperature Detected

SC611

Communication Break Error Between فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوین CBCU/BICU & ADF

 

 

SC612

Communication Command Error Between فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوین BICU/SBCU & ADF

 

 

SC545

Fuser Lamp Overheat Error 2

Fuser Ready Temperature Abnormal

Hot Roller Ready Temperature Abnormal

 

 

SC620

Communication Error Between BICU/

SBCU & RADF 1/Finisher/Communication

Error Between IOB & ADF

 

 

SC546

Fuser Ready Temperature Malfunction Unstable Fusing Temperature

 

 

SC621

Communication Error Between BICU & RADF 2

Communication Timeout Error between

SBCU & Finisher/Sorter Communication Error

 

 

SC547

Zero Cross Signal Malfunction

Fusing/Hot Roller Temperature Does Not

Increase

 

 

SC548

Fusing Installation Error Fusing Unit Set Error

SC622

Communication Error Between BICU &

RADF 3/Main Control Board and Display Editor

 

 

SC550

Fusing Web End

 

 

SC623

Communication Time Out Error Between

BICU & Paper Tray Unit1-3/Main Control

Board and Projector Unit

 

 

SC551

Pressure Roller فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوینrmistor Open

 

 

SC552

Pressure Roller Warm-up Error

 

 

SC624

Communication Time Out Error Between فتوکپی ریکو - لانیر - ناشواتک - رکس رتواری - ساوین BICU & LCT/Tray 1-3

 

 

SC553

Pressure Roller Overheat

 

 

SC554

Pressure Roller Low Temperature Abnormal

 

 

SC625

Communication Error Between BICU & Finisher 1/FPU

SC626: Communication Error Between BICU & Finisher 2/LCT/Paper Tray Unit

 

 

SC555

Pressure Roller Ready Temperature Abnormal

 

 

SC557

Pressure Roller Temperature Does not Increase

SC627

Communication Break Error Between BICU & LCT

 

 

SC558

Zero Cross Signal Abnormal

SC630

CSS (RSS) Communication Error Between

Line Adapter & CSS Center/RDS

Communication Error

 

 

SC590

Exhaust/Fusing Fan Motor Error Used Toner Collection Motor Error

 

 

SC632

Key/Card Counter Device Error 1

 

 

SC591

Toner Supply Motor Error

 

 

SC633

Key/Card Counter Device Error 2

 

 

 

 

 

Error

Code

Description

 

Error

Code

Description

 

 

SC634

Key/Card Counter Device Error 3

SC725

Finisher/Sorter Stack Feed Exit Motor Error

(1000  Sheet Finisher )

Sorter Stapler Unit Drive Motor Error

 

 

SC635

Communication Error Between BICU & Paper Feed Board 1

Key/Card Counter Device Error 4

 

 

SC726

Finisher Shift/Lift Motor Error (1000 Sheet Finisher)

 

 

SC636

Communication Error Between BICU & Paper Feed Control PWA

 

 

SC727

Finisher Stapler Rotation/Hammer Motor Error (500 Sheet Finisher)

 

 

SC640

BICU/SBCU Control Data Transfer/ Checksum Error

 

 

SC728

Finisher Paper Stack Height Error (500 Sheet Finisher)

 

 

SC641

BICU/SBCU Control Data Transfer Abnormal/Checksum Error

 

 

SC729

Finisher Hole Punch Motor Error

 

 

SC650

Communication Timeout Error Between SBCU & Duplex Unit

SC730

Finisher Stapler Position Motor Error Scanner Motor Abnormal

 

 

SC670

Engine Response/Start Up Error

SC731

Finisher Exit Guide Plate Motor Lock

Output Tray Motor Error (500 Sheet Finisher)

Sorter Tray Shift Motor Error

 

 

SC672

Controller to Operation Panel Communication Error at Startup

 

 

SC690

GAVD Block I2C Bus Error/Application Selection Error

 

 

SC732

Finisher/Sorter Upper Tray/Bin Motor Error (1000  Sheet Finisher )

 

 

SC691

GAVD FCI Block 12C Bus Error

Communication Error Between BICU & Fax

Controller

 

 

SC733

Finisher Lower Tray Lift Motor Error

 

 

SC734

Finisher Lower Tray Shift Motor Error

 

 

SC692

CDIC GAVD Block I2C Bus Error

Communication Error Between Engine Board & Print Controller

SC735

Finisher Pre-stack Tray Paper Motor Error

 

 

SC736

Finisher Exit Guide Plate Motor Error

 

 

SC737

Finisher Staple Waste Hopper Full (F585)

 

 

SC696

Fax Firmware Error

 

 

SC738

Finisher Shift Tray/Pressure Plate Lift Motor Error

 

 

SC696

Communication Error between Engine Board & Finisher

 

 

SC739

Finisher Folder Plate Motor Error

 

 

SC700

RADF Original Pickup Malfunction DJF Feed-in Motor Abnormal

 

 

SC740

1 ,000-sheet Finisher Error in Finisher Area Finisher Front Saddle-Stitch Motor Error

 

 

SC701

RADF Original Pickup Malfunction

DJF Belt Drive Abnormal/Bottom Plate

Error

 

 

SC741

1,000-sheet Finisher Error in Saddle

Stitching Area

Optional Paper Tray Unit Error

LCT Main Motor Error

 

 

SC702

RADF Feed Motor Lock DJF feed Out Motor Abnormal

 

 

SC742

LCT Tray Lift Motor

Finisher Jogger Side Fence Motor Error

 

 

SC703

RADF Transport Motor Lock

 

 

SC704

RADF Original Exit Motor Lock

 

 

SC750

Cover Interposer Bottom Plate motor Error

 

 

SC705

RADF Bottom Plate Motor Error

 

 

SC760

ADF Gate Abnormal

 

 

SC720

Finisher Upper Transport Roller Motor Error

Finisher Jogger Motor Error (500 Sheet Finisher)

Sorter Main Motor Error

 

 

SC770

Display Editor Abnormal

 

 

SC790

Projector Lamp Does Not Turn On

 

 

SC791

Projector Lamp Does Not Turn Off Bridge Communication Error

 

 

SC721

Sorter Bin Motor Error

 

 

SC792

Projector Lamp Overheat Finisher Connection Error

 

 

SC722

Finisher/Sorter Jogger Motor Error (1000 Sheet Finisher)

 

 

SC793

Interchange Connection Error

 

 

SC724

Finisher/Sorter Stapler Hammer/Head Motor Error (1000 Sheet Finisher)

 

 

SC800

Startup Without Video Output End Error

 

 

 

SC804

Startup Without Video Input End

 

 

Error

Code

Description

 

Error

Code

Description

 

 

SC818

Watchdog Error

SC953

Scanner Image Setting Error

 

 

SC819

Fatal Kernel Mismatch Error

SC954

Printer Image Setting Error

 

 

SC820

Self-Diagnostic Error: CPU

SC955

Memory Setting Error

 

 

SC821

Self-Diagnostic Error: ASIC

SC956

Scanner Setting ID Error

 

 

SC822

Self-Diagnostic Error: HDD

SC957

Scanner Return ID Error

 

 

SC823

Self-Diagnostic Error: NIB

SC958

Scanner Ready ID Error

 

 

SC824:

Self Diagnostic Error: NVRAM

SC959

Printer Setting ID Error

 

 

SC826

Self-Diagnostic Error: NVRAM/Optional

NVRAM

SC960

Printer Return ID Error

 

 

SC961

Printer Ready ID Error

 

 

SC827

Self-Diagnostic Error: RAM

 

 

SC962

Memory Setting ID Error

 

 

SC828

Self-Diagnostic Error: ROM

 

 

SC963

Memory Finishing ID Error

 

 

SC829

Self-Diagnostic Error: Optional RAM

 

 

SC964

Printer Ready Error

 

 

SC835

Self-Diagnostic Error: Parallel Interface/ Centronics

 

 

SC970

Scanner Ready Error

 

 

SC980

HDD Access Error

 

 

SC836

Self-Diagnostic Error: Resident Font ROM

 

 

SC981

HDD Response Error NVRAM Error

 

 

SC837

Self-Diagnostic Error: Optional Font ROM

 

 

SC838

Self-Diagnostic Error: Clock Generator

 

 

SC982

HDD Construction Error

 

 

SC850

Network I/F Abnormal

 

 

SC984

HDD Response Error

Print Image Data Transfer Error

 

 

SC851

IEEE 1394 I/F Abnormal

 

 

SC860

Startup Without HD Connection at Main Power On

SC985

Scanner Image Data Transfer Error

 

 

SC986

Software Write Parameter Setting Error Communication Error Between BICU & IOB

 

 

SC861

Startup Without HD Detection at Power Key On/Hard Drive Retry Error

 

 

SC990

Software Performance Error

 

 

SC862

Maximum number of Bad Sectors Detected on HD

 

 

SC991

Software Continuity Error

 

 

SC996

FCU Board Error

 

 

SC863

Startup without HD Data Lead Hard Drive Data Read Failure

 

 

SC997

Application Function Selection Error

 

 

SC864

HD Data CRC Error

SC998

Application Start Error

 

 

SC865

HD Access Error

SC999

Program Download Error

 

 

SC900

Electronic Total Counter Error Black Total Counter Not On

SC1101

FCU Error

 

 

SC1102

Handshake error with BICU at Startup

 

 

SC901

Mechanical Total Counter Error Black Total Counter Not Off

 

 

SC1111

Command TX/RX Error to/from BICU

 

 

SC902

FC Total Counter Does Not Turn Off Lower Toner Counter Error

SC1112

Base Copier's Engine was Reset

 

 

SC1120

Interface Module Error

 

 

SC903

FC Total Counter Does Not Turn Off

 

 

SC1201

Unrecoverable FCU-SRAM Error

 

 

SC921

IMB Memory Control Error

 

 

SC1207

Unrecoverable Fax Function UpgradeSRAM Error

 

 

SC922

IMB DRAM Error

 

 

SC924

Optional DRAM Error

SC1299

Software Error

 

 

SC925

IMB Non-Connected Error

SC1301

Original Size Error (Fax)

 

 

SC926

Memory Capacity Error

SC1302

Scanner Parameter Error

 

 

SC951

F-gate Signal Error 2/Write Request

SC1303

Software Error (Fax)

 

Error

Code

Description

 

 

SC1304

Software Error (Fax)

 

 

SC1305

Software Error (Fax)

 

 

SC1306

Software Error (Fax)

 

 

SC1308

Software Error (Fax)

 

 

SC1310

Software Error

 

 

SC1311

Software Error

 

 

SC1312

Software Error

 

 

SC1313

Software Error (Fax)

 

 

SC1314

Software Error (Fax)

 

 

SC1316

Software Error (Fax)

 

 

SC1318

Software Error (Fax)

 

 

SC1323

Software Error (Fax)

 

 

SC1324

Software Error (Fax)

 

 

SC1326

Software Error (Fax)

 

 

SC1328

Software Error (Fax)

 

 

SC1334

Software Error (Fax)

 

 

SC1338

Software Error (Fax)

 

 

SC1401

Software Error/Command Time-out after Scanning

 

 

SC1402

Software Error (Fax)

 

 

SC1403

Software Error (Fax)

 

 

SC1405

Software Error/Command Time-out during Storage

 

 

SC1406

Command Time-out-Original Feed out

 

 

SC1410

Software Error (Fax)

 

 

SC1601

Software Error (Fax)

 

 

SC2001

Controller Error

 

 
               

 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ورود/عضو شوید