مدل دستگاه خود و کد یا خطای آنرا را وارد کنید:

گامی بسوی تشکیل بزرگترین مرجع و بانک سرویس مانویل کشور

ما برانیم تا نسبت به جمع آوری و تکمیل بزرگترین بانک سرویس مانویل کلیه ماشینهای اداری اعم از انواع  فتوکپی - دستگاه بنر - ریسوگراف - پرینتر - کپی پرینتر - پلاتر  - اسکنر و ... اقدام کنیم چنین مهمی با یاری و همکاری کلیه همکاران میسور خواهد بود ما را در این مهم یاری فرمایید.

هدیه ما برای شما  تخصیص یک صفحه تبلیغی حاوی بنر و عکس فروشگاه شما یا آرم دلخواهتان بهمراه متن های تبلیغی و آدرس و شماره های تماس شما و لینک سایتتان خواهد بود که برای همیشه در سامانه بارگزاری خواهد گردید و در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت پس چنانچه دارای سرویس مانویلی هستید بهمراه اطلاعاتی که در صفحه تبلیغی می خواهید بارگزاری گردد به ما ایمیل فرمایید آدرس جی میل ما  4copyda@gmail.com می باشد.

سرویس مانویل ارسالی خود را زیپ فرموده و سپس اتچ فرمایید توجه داشته باشید که سرویس مانویل های تکراری در سایت بارگزاری نخواهند شد.

شرکت کپیدا از یاری همکاران و دوستان و تمام کسانیکه که می خواهند در این کار سهیم باشند پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارد.                                                        موفق و پایدار باشید.

کدهای ریسوگراف

 

CHAPTER 17:  PANEL MESSAGES

 

Contents

  1. Explanation of Panel Messages ........................................................................... 17-2
  2. List of Panel Messages ........................................................................................ 17-3
  3. Details on Panel Messages ................................................................................. 17-7
  4. Backed-up Errors ................................................................................................ 17-42

EXPLANATION OF PANEL MESSAGES

1.       Explanation of Panel Messages

Overview of messages

1)     Error-code displays

  • If an error occurs, an error message is displayed togeریسوگراف RP 3105r with a graphic and an error code to indicate ریسوگراف RP 3105 problem to ریسوگراف RP 3105 user.
  • Error-code displays consist of an “error type” indicating ریسوگراف RP 3105 type of error and an “error-point number” indicating ریسوگراف RP 3105 error situation.

Example: T99-123         T99: Error type

123:  Error point

2)     Error type

ریسوگراف RP 3105 order of error priority is as specified below.

Error type

 

Error details

T

Serviceman-call error

 

A

Jam error

 

B

Option error

 

C

Consumable error

 

D

Set check error

 

E

Warning (Serviceman call)

 

F

Warning (Oریسوگراف RP 3105r)

 

G

Paper-jam error

 

3)     Error point

ریسوگراف RP 3105 error-point classifications are as specified below. If ریسوگراف RP 3105 power was turned off, during an error that would be backed up had been displayed, “999” will be displayed as an error point when ریسوگراف RP 3105 machine is turned on.

Error point

Error details

0XX

System (hardware, software, communication), panel

1XX

Scanning section (scanner, ADF), image processing

2XX

Master making section

3XX

Master-disposal section

4XX

Paper-feed/ejection section

5XX

Print-drum area

6XX

Printing adjustment section (vertical, horizontal, density)

7XX

Accessories 1

8XX

Accessories 2

Error type

details

A01

Master feed error

A02

Master loading error

A03

Cutting error

A04

Master-disposal error

A05

Master present in ریسوگراف RP 3105 master-disposal section

A06

Check paper-feed tray

A07

Paper-feed error

A08

Paper jam on print drum

A09

Paper-ejection error

A10

ADF original feed error

A16

Awaiting master removal

A17

Cutter error

A18

Print-drum unlocked

LIST OF PANEL MESSAGES

Error type

details

T01

Main motor lock

T02

Elevator motor lock

T03

Clamp motor lock

T04

Overflow

T05

Print-positioning pulse-motor lock

T06

Horizontal pulse-motor lock

T07

Digitizer error

T08

Computer interface error

T09

Option error (paper eject)

T10

Option error (paper feed)

T11

Pressure-control motor

T12

Master-disposal-section motor lock

T13

Cutter motor lock

T14

Flatbed error

T15

ADF error

T17

Solenoid counter not connected

T19

ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor lock

T20

Paper-ejection-section motor lock

T21

Drum-lock error

T22

Scanner lock not released

T23

Inking motor lock

T24

No battery

T25

MCTL PCB backup error

T96

Drum H/W error

T98

Hardware error

2.   List of Panel Messages

Error type

details

B01

Keycard counter: No card

B02

Sorter: Error command 1

B03

Sorter: Error command 2

B04

Sorter: Error command 3

B05

Sorter: Error command 4

B06

Multi-tray: Main-unit error

B07

Multi-tray: Main-unit error

B08

Multi-tray: Main-unit error

B09

Multi-tray: Main-unit error

B10

Multi-tray: Tray-1 error

B11

Multi-tray: Tray-1 error

B12

Multi-tray: Tray-1 error

B13

Multi-tray: Tray-1 error

B14

Multi-tray: Tray-1 error

B16

Multi-tray: Tray-2 error

B17

Multi-tray: Tray-2 error

B18

Multi-tray: Tray-2 error

B19

Multi-tray: Tray-2 error

B20

Multi-tray: Tray-2 error

B21

Data storage: Read/write error

B22

Job separator: Power off

B23

Job separator: No tape

B24

Job separator: Tape jam

B25

Sorter: Error command 5

B26

Sorter: Error command 6

B27

Sorter: Error command 7

B28

Sorter: Error command 8

Error type

details

D01

Print drum not set

D02

Incorrect print drum

D03

Ink cartridge not set

D04

Incorrect ink cartridge

D05

Master not set

D07

Master-disposal box not set

D08

Master-disposal unit not set

D09

Master making unit not set

D10

Scanner table not set

D11

Front cover not set

D12

Feed-joint pass.  Cover not set.

Error type

details

C01

Replace ink cartridge

C02

Replace master roll

C03

Master-disposal box full

Error type

details

E01

Replace battery

E02

Maintenance call

LIST OF PANEL MESSAGES

LIST OF PANEL MESSAGES

Error type

details

F01

No master on drum

F02

Master image larger than paper size

F04

Original not set

F05

Print quantity under “minimum print quantity”

F07

Drum position error

F08

Paper size / Original size: Mismatch

F10

Master image larger than paper size: 2

F11

Master image larger than paper size: 3

F12

Original size irregular: Triple-Tray Source

F14

No paper

F16

ADF cannot be used for QT-4

F17

Change in drum size

F18

Incorrect zoom rate

F19

Master image larger than paper size: 4

F20

Master image larger than paper size: 5

F21

ADF multi-up: Original not set

F22

FB multi-up: Original not set

F23

Communication error: D to P

F24

Auto-reproduction size selection: Unable

F25

Incorrect image resolution

F26

Incorrect paper size: Long-paper mode

F30

Multiple paper feed

F31

Auto-stack tray error

F32

Data storage area full

F33

Master image size / Drum size: Mismatch

F37

ADF cannot be used in book mode

F40

No paper in paper-feed tray: Triple-Tray

Source

F41

No paper in tray 1: Triple-Tray Source

F42

No paper in tray 2: Triple-Tray Source

LIST OF PANEL MESSAGES

Paper-jam error

ریسوگراف RP 3105 paper-jam error number is determined by combining ریسوگراف RP 3105 errors for ریسوگراف RP 3105 paper jams involved.  ریسوگراف RP 3105re are nine different jam errors, as specified in ریسوگراف RP 3105 table below.  Each error is assigned a bit, and ریسوگراف RP 3105 jamerror number (Gxxx) is ریسوگراف RP 3105 sum of ریسوگراف RP 3105 corresponding values.  ریسوگراف RP 3105 detailed error codes can be displayed by pressing ریسوگراف RP 3105 “*” key.

Error type

Corresponding value

Error No.

Error

Bit 0

1

A10

ADF original feed error

Bit 1

2

B03

Sorter: Error command 2

Bit 2

4

B07

Multi-tray: Main-unit error

Bit 3

8

B09

Multi-tray: Main-unit error

Bit 4

16

B11

Multi-tray: Tray-1 error

Bit 5

32

B17

Multi-tray: Tray-2 error

Bit 6

64

A07

Paper-feed error

Bit 7

128

A08

Paper jam on print drum

Bit 8

256

A09

Paper-ejection error

Example:

If A08 and B03 occur, ریسوگراف RP 3105 Error No. will be G130.

 

3. Details on Panel Messages

Serviceman-call errors

Error type

T01 [Main-motor lock]

 

Panel display

T01-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset

 

Error point

Error conditions

 

520

ریسوگراف RP 3105 main motor limit sensor does not go ON/OFF for more than 16 pulses while ریسوگراف RP 3105 main motor is operating, even after ریسوگراف RP 3105 elapse of 100 ms.

 

521

ریسوگراف RP 3105 position-A sensor does not go ON/OFF, between two detections of position-B, while ریسوگراف RP 3105 main motor is operating.

 

522

ریسوگراف RP 3105 position-B sensor does not go ON/OFF while ریسوگراف RP 3105 motor is operating, even when 3033 pulses are received at ریسوگراف RP 3105 Main FG.

 

523

Main-motor overload current

 

524

ریسوگراف RP 3105 clamp unit is not at ریسوگراف RP 3105 home position while ریسوگراف RP 3105 print drum is operating (Clamp sensor C: OFF, except during master disposal).

 

536

ریسوگراف RP 3105 drum failed to stop at position A. (over-run)

 

537

ریسوگراف RP 3105 drum failed to stop at position B. (over-run)

 

538

ریسوگراف RP 3105 print drum is not locked during operation. (Print-drum lock position sensor:  OFF )

 

 

 

 

Error type

T02 [Elevator motor lock]

 

Panel display

T02-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

400

Both ریسوگراف RP 3105 upper and lower limit sensors were ON.

 

401

An overload current was detected in ریسوگراف RP 3105 elevator motor.

 

404

ریسوگراف RP 3105 lower-limit sensor does not go OFF within 2 s after ریسوگراف RP 3105 elevator motor operates in ریسوگراف RP 3105 raising direction from ریسوگراف RP 3105 lower-limit position.

 

405

ریسوگراف RP 3105 upper-limit sensor does not go ON within 12 s after ریسوگراف RP 3105 elevator motor operates in ریسوگراف RP 3105 raising direction.

 

406

ریسوگراف RP 3105 upper-limit sensor does not go OFF within 2 s after ریسوگراف RP 3105 elevator motor operates in ریسوگراف RP 3105 lower direction from ریسوگراف RP 3105 upper-limit position.

 

407

ریسوگراف RP 3105 lower-limit sensor does not go ON within 12 s after ریسوگراف RP 3105 elevator motor operates in ریسوگراف RP 3105 lowering direction.

 

408

ریسوگراف RP 3105 upper-limit sensor is OFF continuously for at least 2 s during operation of ریسوگراف RP 3105 elevator servo.

 

Error type

T03 [Clamp motor]

 

 

T03-***

 

Panel display

!! System Error !!

Press Reset Key

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

500

Clamp sensor C turns OFF following clamp unit initialization.

 

501

Clamp sensors A and B do not change within 800 ms when ریسوگراف RP 3105 clamp motor operates in reverse during clamp unit initialization (clamp sensor A starts at OFF).

 

502

Clamp sensors A and B do not change within 800 ms when ریسوگراف RP 3105 clamp motor operates in ریسوگراف RP 3105 forward direction during clamp unit initialization (clamp sensor A starts at ON).

 

503

Clamp sensor C does not go OFF within 800 ms when ریسوگراف RP 3105 clamp moves from ریسوگراف RP 3105 home position.

 

504

ریسوگراف RP 3105 clamp does not move from ریسوگراف RP 3105 home position to ریسوگراف RP 3105 open position within 800 ms during ریسوگراف RP 3105 operation of ریسوگراف RP 3105 clamp.

 

505

ریسوگراف RP 3105 clamp does not move from ریسوگراف RP 3105 open position to ریسوگراف RP 3105 position-A compensation position within 800 ms during ریسوگراف RP 3105 operation of ریسوگراف RP 3105 clamp.

 

506

ریسوگراف RP 3105 clamp does not move from ریسوگراف RP 3105 position-A compensation position to ریسوگراف RP 3105 clamp close position within 800 ms during ریسوگراف RP 3105 clamp operation.

 

507

ریسوگراف RP 3105 command does not coincide with ریسوگراف RP 3105 current position when clamp operation is started.

 

508

ریسوگراف RP 3105 command does not coincide with ریسوگراف RP 3105 stop position when clamp operation is stopped.

 

Error type

T-04 [Overflow]

 

 

T04-***

 

Panel display

!! System Error !!

Press Reset Key

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

513

ریسوگراف RP 3105 overflow sensor was ON for a set number of times in succession during ریسوگراف RP 3105 10ms-interval overflow-sensor check.

 

Error type

T05 [Vertical-positioning pulse- motor lock ]

 

Panel display

T05-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

603

ریسوگراف RP 3105 vertical-centering sensor does not switch OFF -> ON even when ریسوگراف RP 3105 vertical-positioning pulse motor is moved 12 mm in ریسوگراف RP 3105 ON direction.

 

604

ریسوگراف RP 3105 vertical-centering sensor does not switch ON -> OFF even when ریسوگراف RP 3105 vertical-positioning pulse motor is moved 12 mm in ریسوگراف RP 3105 OFF direction.

 

610

Timeout error during ریسوگراف RP 3105 vertical-print-position return operation

 

614

Vertical-print-position returning time out error

 

616

ریسوگراف RP 3105 one-step-positioning key was pressed with vertical-print-position information undefined.

 

 

 

 

Error type

T06 [Horizontal-positioning pulse-motor lock]

 

Panel display

T06-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

605

ریسوگراف RP 3105 horizontal-centering sensor does not switch OFF -> ON even when ریسوگراف RP 3105 horizontal pulse motor is moved 12 mm in ریسوگراف RP 3105 ON direction.

 

606

ریسوگراف RP 3105 horizontal-centering sensor does not switch ON -> OFF even when ریسوگراف RP 3105 horizontal pulse motor is moved 12 mm in ریسوگراف RP 3105 OFF direction.

 

611

Timeout error during horizontal-print-position return operation

 

615

Horizontal-print-position returning time out error

 

617

ریسوگراف RP 3105 one-step-positioning key was pressed with ریسوگراف RP 3105 horizontal-print-position information undefined.

 

 

 

 

Error type

T07 [Digitizer error]

 

Panel display

T07-***

 

!!System Error!!

 

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

001

Communication error with ریسوگراف RP 3105 digitizer CPU

 

Error type

T08 [Computer interface error]

 

 

T08-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

002

Communication error with ریسوگراف RP 3105 computer interface

 

Error type

T09 [Option error (paper eject)]

 

 

T09-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

003

Communication error with ریسوگراف RP 3105 sorter

 

700

Sorter communication: CTS does not switch to L within 3000 ms after ریسوگراف RP 3105 power is switched ON.

 

701

Sorter communication: ریسوگراف RP 3105 type status was not returned within 200 ms after ریسوگراف RP 3105 initialization command was sent.

 

710

Sorter communication: Transmission timeout

 

711

Sorter communication: CTS does not change.

 

712

Sorter communication: ریسوگراف RP 3105 retry command was sent but not received.

 

720

Sorter communication: ریسوگراف RP 3105 retry command was received two times in successtion.

 

Error type

T10 [Option error (paper feed)]

 

 

T10-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

800

ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit is connected, but ریسوگراف RP 3105 power is OFF.

 

801

ریسوگراف RP 3105 type status was not returned from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit when ریسوگراف RP 3105 power was switched ON.

 

802

ریسوگراف RP 3105 Standby OK command was not returned when printing started.

 

803

ریسوگراف RP 3105 status was not returned from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit.

 

840

An undefined multi-tray-unit command was received.

 

841

CAN controller initialization failed.

 

Error type

T11 [Pressure-control motor lock]

 

Panel display

T11-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

600

Timeout error for reducing pressure (OFF -> ON) during print-pressure home positioning

 

601

Timeout error for increasing pressure (ON -> OFF) during print-pressure home positioning

 

602

ریسوگراف RP 3105 print-pressure limit sensor does not change during print-pressure operation.

 

620

Print-pressure operation was called with ریسوگراف RP 3105 print-pressure motor locked.

 

621

Incorrect print-pressure operation timing (print-pressure operation command was received when ریسوگراف RP 3105 print-pressure should not change.)

 

622

Sensor A is ON and sensor B is OFF during movement from area A to area D.

 

623

Eiریسوگراف RP 3105r sensor A or sensor B is ON during movement from area D to area A.

 

624

ریسوگراف RP 3105 current area data is undefined.

 

625

ریسوگراف RP 3105 target area data is undefined.

 

626

Timeout during relative print-pressure movement

 

 

 

 

Error type

T12 [Master-disposal-section motor lock]

 

Panel display

T12-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

300

Master-disposal-motor overload-current detection is ON.

 

305

ریسوگراف RP 3105 master compression sensor does not go ON within 6.5 s after ریسوگراف RP 3105 master compression motor operates in ریسوگراف RP 3105 return direction.

 

306

Master compression sensor does not go OFF within 2 s after ریسوگراف RP 3105 master compression motor operates in ریسوگراف RP 3105 compress direction.

 

307

ریسوگراف RP 3105 master compression sensor does not go ON within 6.5 s after ریسوگراف RP 3105 master compression motor operates in ریسوگراف RP 3105 compress direction, and ریسوگراف RP 3105 master-compression-motor limit sensor cannot count up until ریسوگراف RP 3105 compression-limit position.

 

309

ریسوگراف RP 3105 master-compression-motor limit sensor does not change within 200 ms during compression operation.

 

Error type

T13 [Cutter motor lock]

 

Panel display

T13-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch on power again

 

Error point

Error conditions

 

203

Cutter HP SW does not go OFF within 100 ms after ریسوگراف RP 3105 cutter motor is activated.

 

204

Cutter HP SW does not go OFF -> ON within 300 ms after ریسوگراف RP 3105 cutter motor is activated.

 

205

ریسوگراف RP 3105 master-positioning sensor is ON when ریسوگراف RP 3105 print drum rotates through ریسوگراف RP 3105 preset angle following cutting, and ریسوگراف RP 3105 master-positioning sensor is still ON when ریسوگراف RP 3105 print drum rotates through ریسوگراف RP 3105 preset angle following repeat cutting.

 

 

 

 

Error type

T14 [Flatbed error]

 

Panel display

T14-***

 

!!System Error!!

 

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

112

ریسوگراف RP 3105 FB/ADF HP sensor does not go OFF within ریسوگراف RP 3105 set time.

 

113

ریسوگراف RP 3105 FB/ADF HP sensor does not go ON within ریسوگراف RP 3105 set time.

 

114

Incorrect main-unit setting data

 

115

ریسوگراف RP 3105 scanner operation is not completed within ریسوگراف RP 3105 set time.

 

116

Timeout error for waiting black shading compensation

 

117

Timeout error for waiting white shading compensation

 

118

Scanner operation command was received when it should not move. (400/300 DPI)

 

140

Communication error from ریسوگراف RP 3105 scanner unit (NAK twice, undefined error, etc.)

 

141

Communication timeout error from ریسوگراف RP 3105 scanner unit (Receive timeout)

 

142

ریسوگراف RP 3105 scanner unit detects a sequence error from ریسوگراف RP 3105 Risograph.

 

150

Timeout error for receiving ریسوگراف RP 3105 Risograph scanner command

 

151

ریسوگراف RP 3105 Risograph received an undefined command from ریسوگراف RP 3105 scanner.

 

152

ریسوگراف RP 3105 Risograph detected a communication sequence error from ریسوگراف RP 3105 scanner.

 

153

Risograph scanner communication error (ACK, NAK, or received-channel error)

 

154

ریسوگراف RP 3105 Risograph could not send data to ریسوگراف RP 3105 scanner within ریسوگراف RP 3105 set time.

 

160

Scanner connection error

 

Error type

T15 [ADF error]

 

Panel display

T15-***

 

!!System Error!!

 

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

004

Communication error with ریسوگراف RP 3105 ADF/CPU units

 

100

Original IN sensor adjustment error

 

101

ADF-EEPROM error

 

108

ADF guide potentiometer error

 

110

ADF operation not completed within ریسوگراف RP 3105 set time

 

120

Communication error from ریسوگراف RP 3105 ADF unit (NAK twice, undefined error, etc.)

 

121

Communication timeout error from ریسوگراف RP 3105 ADF unit (Receive timeout)

 

122

ریسوگراف RP 3105 ADF unit detects a sequence error from ریسوگراف RP 3105 Risograph.

 

130

Timeout error for receiving ریسوگراف RP 3105 Risograph ADF command

 

131

ریسوگراف RP 3105 Risograph received an undefined command from ریسوگراف RP 3105 ADF unit.

 

132

ریسوگراف RP 3105 Risograph detected a communication sequence error from ریسوگراف RP 3105 ADF unit.

 

133

Risograph ADF communication error (ACK, NAK, or received-channel error)

 

134

ریسوگراف RP 3105 Risograph could not send to ریسوگراف RP 3105 ADF within ریسوگراف RP 3105 set time.

 

161

ADF connection error

 

 

 

 

Error type

T17 [Solenoid counter not connected]

 

Panel display

T17-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 solenoid counter connection signal to ON

 

Error point

Error conditions

 

020

ریسوگراف RP 3105 solenoid counter is not connected.

 

Error type

T19 [ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor lock]

 

Panel display

T19-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

207

ریسوگراف RP 3105 TPH pressure sensor does not go OFF within 2 s after ریسوگراف RP 3105 ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor activates in ریسوگراف RP 3105 counterclockwise direction.

 

208

ریسوگراف RP 3105 TPH pressure sensor does not go ON within 2 s after ریسوگراف RP 3105 ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor activates in ریسوگراف RP 3105 counterclockwise direction.

 

216

ریسوگراف RP 3105 TPH pressure sensor does not go OFF within 2 s after ریسوگراف RP 3105 ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor activates in ریسوگراف RP 3105 clockwise direction.

 

217

ریسوگراف RP 3105 TPH pressure sensor does not go ON within 2 s after ریسوگراف RP 3105 ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor activates in ریسوگراف RP 3105 clockwise direction.

 

 

 

 

Error type

T20 [ریسوگراف RP 3105rmal-pressure motor lock]

 

Panel display

T20-***

 

!!System Error!!

 

Press Reset Key

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset

 

Error point

Error conditions

 

414

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection-wing home sensor does not go ON within ریسوگراف RP 3105 set time after ریسوگراف RP 3105 paperejection-wing motor activates in ریسوگراف RP 3105 clockwise direction during paper-ejection wing home positioning.

 

415

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection-wing home sensor does not go OFF within 250 ms after ریسوگراف RP 3105 paper ejection wing motor activates in ریسوگراف RP 3105 counterclockwise direction from home position during paper ejection wing positioning.

 

416

An overload current was detected in ریسوگراف RP 3105 paper-ejection motor.

 

424

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection limit sensor gives fewer than 20 pulses within 100 ms.

 

Error type

T22 [Drum lock error]

 

 

T22-***

 

Panel display

!! System Error !!

Press Reset Key

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

514

Failed to stop at position B during print-drum locking

 

515

Failed to stop at position B during print-drum locking when switching ON

 

516

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock position sensor does not go OFF within 500 ms after ریسوگراف RP 3105 printdrum locking motor activates.

 

517

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock cam sensor does not go ON within 1 s after ریسوگراف RP 3105 print-drum locking motor activates.

 

518

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock position sensor does not go ON within 500 ms after ریسوگراف RP 3105 print-drum locking motor activates.

 

519

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock cam sensor does not go OFF within 1 s after ریسوگراف RP 3105 print-drum locking motor activates.

 

529

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock-position sensor and print-drum lock cam sensor are both ON.

 

530

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock cam sensor does not go ON within 2 s after ریسوگراف RP 3105 print-drum locking motor activates during drum lock initialization.

 

531

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock position sensor does not go ON within 2 s after ریسوگراف RP 3105 print-drum locking motor activates during drum lock initialization.

 

549

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock-position sensor does not go ON during locking of ریسوگراف RP 3105 print-drum lock unit.

 

550

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock-position sensor is OFF while ریسوگراف RP 3105 print drum is not set.

 

Error type

T23 [Scanner lock not released]

 

 

T23-***

 

Panel display

ریسوگراف RP 3105 Image Scanner is Locked!! Unlock it

 

Reset method

Release ریسوگراف RP 3105 scanner lock in test mode

 

Error point

Error conditions

 

111

In scanner lock mode

 

Error type

T24 [Inking motor lock]

 

 

T24-***

 

Panel display

Press Reset Key

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

539

Inking-motor current overload

 

Error type

T25 [No battery]

 

 

T25-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

026

ریسوگراف RP 3105 residual battery voltage is below 2.3 V when ریسوگراف RP 3105 power is ON.

 

Error type

T95 [MCTL PCB backup error]

 

 

T95-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

056

NVRAM check-sum error in ریسوگراف RP 3105 MCTL PCB

 

059

Serial-number data sent from SH-PCB does not match ریسوگراف RP 3105 MCTL PCB serial-number data.

 

Error type

T96 [Drum H/W error]

 

 

T96-***

 

Panel display

!! System Error !!

Remove and Replace Print Drum

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Pull out ریسوگراف RP 3105 print drum or switch ریسوگراف RP 3105 power on again

 

Error point

Error conditions

 

552

Print-drum data backup error

 

 

Error type

T98 [Hardware error]

 

 

T98-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

005

Type-code error

 

029

Straight paper feed (multi-tray unit) is not set.

 

030

Tray 1 (multi-tray unit) is not set.

 

031

Tray 2 (multi-tray unit) is not set.

 

036

SH-PCB-to-MCTL-PCB communication error

 

046

ریسوگراف RP 3105 DIMM capacity does not match.

 

051

Touch-panel communication error

 

052

EEPROM read error

 

053

Memory settings (program, mode, user paper), failed to read ریسوگراف RP 3105 save data

 

054

Memory settings (program, mode, user paper), failed to write save data

 

055

ریسوگراف RP 3105 type code from SH-PCB does not match ریسوگراف RP 3105 type data from ریسوگراف RP 3105 MCTL PCB.

 

056

NVRAM check-sum error in ریسوگراف RP 3105 MCTL PCB

 

057

SRAM backup error in ریسوگراف RP 3105 SH-PCB

 

058

All SH-PCB serial-number data is zero.

 

063

ریسوگراف RP 3105 test-mode setting data stored was set outside ریسوگراف RP 3105 adjustment range.

 

064

An undefined command was sent in communication between SH-PCB and MCTL PCB.

 

065

Communication error 01 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

066

Communication error 02 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

067

Communication error 03 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

068

Communication error 04 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

069

Communication error 05 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

070

Communication error 06 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

071

Communication error 07 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

072

Communication error 08 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

073

Communication error 09 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

074

Communication error 10 between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL PCB side)

 

075

Communication error 11 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

Error type

T98 [Hardware error]

 

Panel display

T98-***

 

!!System Error!!

 

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

 

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

076

Communication error 12 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

077

Communication error 13 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

078

Communication error 14 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

079

Communication error 15 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

080

Communication error 16 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

081

Communication error 17 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

082

Communication error 18 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

083

Communication error 19 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

084

Communication error 20 between SH-PCB and MCTL PCB (SH-PCB side)

 

085

User settings (properties, test-mode adjustment values), failed to read save data

 

086

User settings (properties, test-mode adjustment values), failed to write save data

 

087

Memory settings (program, mode, user paper), no save data set

 

088

User settings (properties, test-mode adjustment values), no save data set

 

089

Dip-SW (No.1) of SH-PCB is ON.

 

090

Machine code of memory settings (program, mode, user paper) does not match.

 

091

Check sum of memory settings (program, mode, user paper), does not match.

 

092

Machine code of User settings (properties, test-mode adjustment values), does not match.

 

093

Check sum of user settings (properties, test-mode adjustment values), does not match.

 

094

Communication sequence error between SH-PCB and MCTL PCB (MCTL side)

 

095

Check sum of user settings (properties, test-mode adjustment values), does not match during stand-by.

 

096

Check sum of memory settings (program, mode, user paper), does not match, during standby.

 

097

Test mode adjustments memorized in ریسوگراف RP 3105 drum is outside ریسوگراف RP 3105 adjustment range.

 

219

ریسوگراف RP 3105 TPH size code does not match ریسوگراف RP 3105 type-code data.

 

220

ریسوگراف RP 3105 TPH resolution code does not match ریسوگراف RP 3105 type-code data.

 

422

ریسوگراف RP 3105 transmitter adjustment DA setting reached ریسوگراف RP 3105 upper limit during text-mode No. 457 Auto Multi-Paper-Feed Det. Adj.

 

423

ریسوگراف RP 3105 transmitter adjustment DA setting reached ریسوگراف RP 3105 lower limit during text-mode No. 457 Auto Multi-Paper-Feed Det. Adj.

 

540

Print-drum communication: Gate-layout timeout

 

541

Print-drum communication: ROM-writing-complete timeout

 

614

Print-pressure jig: Outside ریسوگراف RP 3105 adjustment range

             

Jam errors

Error type

A01 [Master feed error]

Panel display

A01-***

Master Misfeed

Rewind Master Roll and Reset Master in Place

Reset method

Master-making-unit sensor: OFF -> ON, ریسوگراف RP 3105n master-positioning sensor OFF (or switch ریسوگراف RP 3105 power on again)

Error point

Error conditions

201

ریسوگراف RP 3105 master-positioning sensor does not go ON even when ریسوگراف RP 3105 master is fed ریسوگراف RP 3105 preset amount after ریسوگراف RP 3105 write pulse motor and load pulse motor are activated during ریسوگراف RP 3105 masterpositioning operation.

202

ریسوگراف RP 3105 master-positioning sensor does not go OFF even when ریسوگراف RP 3105 write pulse motor is reversed during ریسوگراف RP 3105 master-positioning operation.

211

ریسوگراف RP 3105 master-positioning sensor was ON during standby.

214

ریسوگراف RP 3105 master-positioning sensor was ON at ریسوگراف RP 3105 start of master making.

215

Faulty gate-array control for ریسوگراف RP 3105 write pulse motor or load pulse motor

 

 

Error type

A02 [Master loading error]

Panel display

A02-***

Master Misfeed

Rewind Master Roll and Reset Master in Place

Reset method

Master-manufacturing unit sensor:  OFF -> ON

Error point

Error conditions

509

ریسوگراف RP 3105 master-loading sensor was OFF when ریسوگراف RP 3105 master was checked at a specified angle during ریسوگراف RP 3105 master-loading operation.

 

 

Error type

A03 [ Cutting error ]

Panel display

A03-***

Master Not Loaded on Print Drum Correctly

Pull Out Print Drum and Remove Master

Reset method

Print-drum set sensor:  OFF -> ON

Error point

Error conditions

206

Cutting was performed after ریسوگراف RP 3105 cutting operation was repeated.

 

Error type

A04 [Master-disposal error]

Panel display

A04-***

Master-Disposal Error

Pull Out Print Drum and Discard Master

Reset method

Print-drum set sensor: OFF ->  ON

Error point

Error conditions

303

OFF/OFF in master-disposal jam sensor check at 120°/180°

304

ریسوگراف RP 3105 master-disposal jam sensor was ON upon completion of master-disposal operation.

 

 

Error type

A05 [Master present in ریسوگراف RP 3105 master-disposal section]

Panel display

A05-***

Master Jammed in Disposal Unit

Open Scanner Table and Disposal Top Cover, ریسوگراف RP 3105n Remove Master

Reset method

Master-disposal-unit set sensor: OFF C25-> ON, and master-disposal jam sensor:  ON (Or switch ریسوگراف RP 3105 power on again.)

Error point

Error conditions

312

ریسوگراف RP 3105 master-disposal jam sensor was ON at ریسوگراف RP 3105 start of master making operation.

 

 

Error type

A06 [Check paper-feed tray]

Panel display

A06-***

Check Multipurpose Feed Tray

Reset method

ریسوگراف RP 3105 paper-feed-tray lower/upper safety switch goes ON.  (Or switch ریسوگراف RP 3105 power on again.)

Error point

Error conditions

403

ریسوگراف RP 3105 paper-feed-tray upper or lower safety switch was OFF.

 

 

Error type

A07 [ Paper-feed error ]

Panel display

 

 

 

Reset method

Turn ریسوگراف RP 3105 paper sensor OFF and reset ریسوگراف RP 3105 jam (or switch ریسوگراف RP 3105 power on again).

Error point

Error conditions

409

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection sensor was OFF when ریسوگراف RP 3105 paper should have arrived, and ریسوگراف RP 3105 paper sensor was ON at 180°, just before stopping.

412

ریسوگراف RP 3105 paper sensor was OFF three times in succession when a paper misfeed was detected (paper misfeed).

418

ریسوگراف RP 3105 paper sensor was ON at ریسوگراف RP 3105 start of operation.

Error type

A08 [Paper jam on print drum]

Panel display

 

Reset method

Print-drum set sensor: OFF -> ON        (Or switch ریسوگراف RP 3105 power on again.)

Error point

Error conditions

410

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection sensor was OFF when paper should have arrived, and ریسوگراف RP 3105 paper sensor was OFF at 180° just before stopping.

421

ریسوگراف RP 3105 paper sensor was ON when ریسوگراف RP 3105 paper should have left ریسوگراف RP 3105 paper sensor during feeding of long paper in long-length paper mode (paper longer than 555 mm).

829

Error command (Main unit: Jam error) received from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit

After paper-sensor turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper-sensor did not turn OFF. (Multi-tray feed sensor 1 to 3: OFF and 4: ON and paper sensor: ON) or (Multi-tray feed sensor 4: ON and paper sensor: ON at

 

 

Error type

A09 [ Paper-ejection error ]

Panel display

 

Reset method

Turn ریسوگراف RP 3105 paper-ejection sensor OFF and reset ریسوگراف RP 3105 jam, or switch ریسوگراف RP 3105 power on again.

Error point

Error conditions

411

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection sensor was ON when ریسوگراف RP 3105 paper should have left ریسوگراف RP 3105 paper-ejection sensor.

417

ریسوگراف RP 3105 paper-ejection sensor was ON at ریسوگراف RP 3105 start of operation.

 

 

Error type

A10 [ADF original feed error]

Panel display

 

Reset method

Turn ریسوگراف RP 3105 ADF original detection sensor OFF, and reset ریسوگراف RP 3105 jam.

Error point

Error conditions

102

Original-registration-sensor remaining jam

103

Original-IN-sensor remaining jam

104

Original-OUT-sensor remaining jam

105

Original-registration-sensor non-arrival jam

106

Original-IN-sensor non-arrival jam

107

Original-OUT-sensor non-arrival jam

109

An original feed error occurred, due to opening ریسوگراف RP 3105 ADF.

162

No original in ADF during ADF master making.

Error type

A16 [Awaiting master removal]

 

 

A16-***

 

Panel display

Master Remains on Print Drum

Pull Out Print Drum and Remove Master

 

Reset method

Print-drum set sensor: OFF -> ON

 

Error point

Error conditions

 

525

Awaiting master removal

 

Error type

A17 [Cutter error]

 

 

A17-***

 

Panel display

!! System Error !!

Rewind Master Roll and Close Master-Making Unit

 

Reset method

Master-loading set unit: OFF -> ON; master-detection sensor: OFF

 

Error point

Error conditions

 

209

ریسوگراف RP 3105 cutter home-position switch was OFF during master setting at ریسوگراف RP 3105 start of master making.

 

Error type

A18 [Print drum unlocked]

 

 

A18-***

 

Panel display

Print Drum Unlocked

To Lock it Again, Pull it Out and ریسوگراف RP 3105n Set it Back in Place

 

Reset method

Print-drum safety switch: OFF -> ON

 

Error point

Error conditions

 

528

ریسوگراف RP 3105 print-drum lock position sensor is OFF and ریسوگراف RP 3105 print-drum lock cam sensor is ON, while ریسوگراف RP 3105 print-drum sensor safety switch is ON.

 


 

 

Option errors

Error type

B01 [Keycard counter: No card]

 

Panel display

B01-***

Insert Card into Key/Card Counter

 

Reset method

Insert Card

 

Error point

Error conditions

 

730

Keycard counter: No card

 

Error type

B02 [Sorter: Error command 1]

 

Panel display

B02-***

Check Sorter Panel Display

 

Reset method

Check Sorter

 

Error point

Error conditions

 

702

An error command was received (Serviceman-call error) from ریسوگراف RP 3105 sorter.

 

Error type

B03 [Sorter: Error command 2]

 

Panel display

 

 

Reset method

Remove jammed paper

 

Error point

Error conditions

 

703

An error command was received (Jam error) from ریسوگراف RP 3105 sorter.

 

Error type

B04 [Sorter: Error command 3]

 

Panel display

B04-***

Close Sorter Cover

 

Reset method

Close ریسوگراف RP 3105 cover

 

Error point

Error conditions

 

707

An error command was received (Open error)  from ریسوگراف RP 3105 sorter.

 

Error type

B05 [Sorter: Error command 4]

Panel display

B05-***

Check Sorter Panel Display

Reset method

Check ریسوگراف RP 3105 sorter

Error point

Error conditions

709

An error command was received (oریسوگراف RP 3105rs) from ریسوگراف RP 3105 sorter.

 

 

Error type

B06 [Multi-tray: Main-unit error (Serviceman-call error)]

Panel display

B06-***

!!System Error!!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

Reset method

Jam reset or switch power on again

Error point

Error conditions

804

An error command was received (Main unit: Serviceman-call error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Even after 10 ms after ریسوگراف RP 3105 multi-tray transfer motor was turned ON, multi-tray feed limit sensor did not count any pulses.

 

 

Error type

B07 [Multi-tray: Main-unit error (Jam-Feed joint pass)]

Panel display

 

Reset method

Sensor on paper-feed path -> OFF, jam reset, or switch ریسوگراف RP 3105 power on again

Error point

Error conditions

825

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 3 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 4 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1, 2:

826

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 4 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper sensor did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1, 2: OFF and 3, 4

827

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After paper sensor turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper sensor did not turn OFF. (Multi-tray feed sensor 1, 2: OFF and 3, 4: ON, and p

828

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 4 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper sensor did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1 to 3: OFF and 4:

 

 

Error type

B08 [Multi-tray: Main-unit error (Open)]

Panel display

B08-***

Close Multi-Tray Transfer Unit

Reset method

Jam reset or switch power on again

Error point

Error conditions

805

Error command received (Main unit: Open error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Multi-tray transfer unit was opened.

Error type

B09 [Multi-tray: Main-unit error (Jam-Multi tray transfer)]

 

Panel display

 

 

Reset method

Sensor on paper-feed path -> OFF, jam reset, or switch ریسوگراف RP 3105 power on again

 

Error point

Error conditions

 

816

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 1 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 2 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1stayed ON) or (multi-tray feed senosr 1: ON at power ON)

 

817

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 2 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 3 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1,2 stayed ON) or (multi-tray feed senosr 1, 2: ON at power ON)

 

818

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 3 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 4 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1 to 3 stayed ON) or (multi-tray feed senosr 1 to 3: ON at power ON)

 

819

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 4 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper sensor did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1 to 4 stayed ON) or ( multi-tray feed senosr 1 to 4: ON at power ON )

 

820

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After paper sensor turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 1 to 4 and paper sensor did not turn OFF. (Multi-tray feed sensor 1 to 4, and paper sensor stayed ON) or (multi-tray feed senosr 1 to 4 and paper

 

821

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 2 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 3 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1: OFF, 2:

ON) or (multi-tray feed senosr 2: ON at power ON)

 

822

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 3 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 4 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1: OFF, 2, 3:  ON) or (multi-tray feed senosr 2, 3: ON at power ON )

 

823

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 4 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper sensor did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1: OFF, 2 to 4: ON) or ( multi-tray feed senosr 2 to 4: ON at power ON )

 

824

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After paper sensor turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 paper sensor did not turn OFF. (Multi-tray feed sensor 1: OFF, 2 to 4: ON, paper sensor: ON) or (multi-tray feed senosr 2 to 4: ON and paper sensor: ON at power ON)

 

825

Error command received (Main unit: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. After multi-tray feed sensor 3 turns ON, and multi-tray transfer motor rotates a certain amount of pulses, ریسوگراف RP 3105 multi-tray feed sensor 4 did not turn ON. (Multi-tray feed sensor 1, 2: OFF, 3:  ON) or (multi-tray feed senosr 3: ON at power ON )

 

Error type

B10 [Multi-tray: Tray-1 error (Serviceman call)]

 

 

B10-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

806

Error command received (Tray 1: Serviceman-call error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Even after 5 sec after multi-tray 1 elevator motor turned ON, counting of multi-tray feed limit sensor did not change.

 

Error type

B11 [Multi-tray: Tray-1 error (Jam: Upper)]

 

Panel display

 

 

Reset method

Reset tray

 

Error point

Error conditions

 

807

Error command received (Tray 1: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Paper misfeed from tray 1.

 

842

Main unit misfeed when paper fed from tray 1

 

Error type

B12 [Multi-tray: Tray-1 error (No paper)]

 

Panel display

B12-***

 

Reset method

Load paper

 

Error point

Error conditions

 

808

Error command received (Tray 1: No-paper error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit.

 

Error type

B13 [Multi-tray: Tray-1 error (Open)]

 

Panel display

B13-***

Set Feed Tray 1 in Place

 

Reset method

Set tray

 

Error point

Error conditions

 

809

Error command received (Tray 1: Open error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit.

 

Error type

B14 [Multi-tray: Tray-1 error (Check tray)]

 

Panel display

B14-***

Check Feed Tray 1

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

810

Error command received (Tray 1: Check-tray error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit.

 

Error type

B16 [Multi-tray: Tray-2 error (Serviceman call)]

 

 

B16-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

If Recovery has Failed, Call Service

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

811

Error command received (Tray 1: Serviceman-call error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Even after 5 sec after multi-tray 1 elevator motor turned ON, counting of multi-tray feed limit sensor did not change.

 

Error type

B17 [Multi-tray: Tray-2 error (Jam)]

 

Panel display

 

 

Reset method

Reset tray

 

Error point

Error conditions

 

812

Error command received (Tray 1: Jam error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Paper misfeed from tray 1.

 

843

Misfeed when paper is fed from tray 2

 

Error type

B18 [Multi-tray: Tray-2 error (No paper)]

 

Panel display

B18-***

 

Reset method

Load paper

 

Error point

Error conditions

 

813

Error command received (Tray 2: No-paper error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit.

 

Error type

B19 [Multi-tray: Tray-2 error (Open)]

 

Panel display

B19-***

Set Feed Tray 2 in Place

 

Reset method

Set tray

 

Error point

Error conditions

 

814

Error command received (Tray 2: Open error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit.

 

Error type

B20 [Multi-tray: Tray-2 error (Check tray)]

 

Panel display

B20-***

Check Feed Tray 2

 

Reset method

Jam reset or switch power on again

 

Error point

Error conditions

 

815

Error command received (Tray 2: Check-tray error) from ریسوگراف RP 3105 multi-tray unit. Multi-feed tray 2 limit SW is ON.

 

Error type

B21 [Data storage: Read/Write error]

 

 

B21-***

 

Panel display

!! System Error !!

Turn Main-Power SW OFF ریسوگراف RP 3105n ON

 

Reset method

Switch power ON again.

 

Error point

Error conditions

 

714

Data-storage file-name error

 

715

Data-storage access error

 

716

Oریسوگراف RP 3105r data-storage error

 

Error type

B22 [Job separator: Power off]

 

Panel display

B22-***

!! No Power Supplied to ریسوگراف RP 3105 Job Separator !!

 

Reset method

Check and switch ON ریسوگراف RP 3105 power of job separator.

 

Error point

Error conditions

 

721

727

With ریسوگراف RP 3105 “Tape separation” function set ON, no power is supplied to ریسوگراف RP 3105 job separator when start key is pressed.

 

After cluster-A signal turned ON, BUSY-signal stayed "L" more than 4 sec.

 

Error type

B23 [Job separator: No tape]

 

Panel display

B23-***

No Paper Tape in Job Separator

 

Reset method

Check and set paper tape in job separator.

 

Error point

Error conditions

 

722

With ریسوگراف RP 3105 “Tape separation” function set ON, no tape remains when ریسوگراف RP 3105 start key is pressed.

 

723

No tape remains upon completion of ریسوگراف RP 3105 tape-ejection operation.

 

Error type

B24 [Job separator: Jam]

 

 

B24-***

 

Panel display

Paper-Tape Jam in Job Separator Remove Paper Tape

 

Reset method

Check and remove ریسوگراف RP 3105 jammed paper from job separator.

 

Error point

Error conditions

 

724

Tape remains when ریسوگراف RP 3105 start key is pressed with ریسوگراف RP 3105 “Tape separation” function set to

ON.

 

725

ریسوگراف RP 3105 tape-jam detection signal is “H” within 500 ms after ریسوگراف RP 3105 cluster-A signal turns ON ( tape misfeed ).

 

726

ریسوگراف RP 3105 tape-jam detection signal is “L” when ریسوگراف RP 3105 BUSY signal changes from “L” to “H” (or after 5 sec. at “L”) after ریسوگراف RP 3105 cluster-A signal goes ON (tape misfeed).

 

Error type

B25 [Sorter: Error command (Full error)]

 

Panel display

B25-***

Check Sorter Panel Display

 

Reset method

Remove ریسوگراف RP 3105 paper from sorter.

 

Error point

Error conditions

 

704

Error command (Full error) received from ریسوگراف RP 3105 sorter

 

Error type

B26 [Sorter: Error command (Print on bin error)]

 

Panel display

B26-***

Check Sorter Panel Display

 

Reset method

Remove ریسوگراف RP 3105 paper from sorter.

 

Error point

Error conditions

 

705

Error command (Paper on bin error) received from ریسوگراف RP 3105 sorter

 

Error type

B27 [Sorter: Error command (Staple error)]

 

Panel display

B27-***

Check Sorter Panel Display

 

Reset method

Clear ریسوگراف RP 3105 stapler jam.

 

Error point

Error conditions

 

706

Error command (Staple error) received from ریسوگراف RP 3105 sorter

 

Error type

B28 [Sorter: Error command (Size error)]

 

Panel display

B28-***

Check Sorter Panel Display

 

Reset method

Remove paper from sorter.

 

Error point

Error conditions

 

708

Error command (Size error) received from ریسوگراف RP 3105 sorter

 

 

 

Consumable error

Error type

C01 [Replace ink cartridge]

 

C01-***

Panel display

No Ink

Replace Ink Cartridge

Reset method

Ink-cartridge set sensor: OFF -> ON

Error point

Error conditions

512

ریسوگراف RP 3105 ink sensor did not go ON even when inking was performed for ریسوگراف RP 3105 preset period.

Error type

C02 [Replace master roll]

 

C02-***

Panel display

No Master

Replace Master Roll

Reset method

Master-making unit sensor: OFF -> ON; master detection sensor: OFF -> ON

Error point

Error conditions

200

ریسوگراف RP 3105 master end was detected twice in succession at 10-ms intervals during master transport.

Error type

C03 [Master disposal box full]

Panel display

C03-***

Empty Master Disposal Box

Reset method

Disposal-box safety switch: OFF for 5 s -> ON

Error point

Error conditions

308

ریسوگراف RP 3105 compression detection position was reached before ریسوگراف RP 3105 master-compressionmotor limit-sensor count reached ریسوگراف RP 3105 specified level, after ریسوگراف RP 3105 master compression motor turned ON in ریسوگراف RP 3105 compression direction.

 

 

Set check error

Error type

D01 [Print drum not set]

Panel display

D01-***

Set Print Drum in Place

Reset method

Print-drum safety switch: ON; Print-drum set signal: ON

Error point

Error conditions

526

ریسوگراف RP 3105 print-drum set signal was OFF.

527

ریسوگراف RP 3105 print-drum safety switch was OFF.

Error type

D02 [Incorrect print drum]

Panel display

D02-***

Print Drum of ریسوگراف RP 3105 Incorrect Type Installed

Reset method

Replace with ریسوگراف RP 3105 correct print drum.

Error point

Error conditions

532

ریسوگراف RP 3105 incorrect print drum was used.

Error type

D03 [Ink cartridge not set]

Panel display

D03-***

Install Ink Cartridge

Reset method

Ink-cartridge set sensor: ON

Error point

Error conditions

533

ریسوگراف RP 3105 ink-cartridge set sensor was OFF.

Error type

D04 [Incorrect ink cartridge]

Panel display

D04-***

Ink Cartridge of ریسوگراف RP 3105 Incorrect Type Installed

Reset method

Replace with ریسوگراف RP 3105 correct ink cartridge.

Error point

Error conditions

534

ریسوگراف RP 3105 incorrect ink cartridge was used.

Error type

D05 [Master not set]

 

D05-***

Panel display

Master Not Set in Place

Insert Lead Edge of Master into Master Entrance and Close Master-Making Unit

Reset method

Master detection sensor: ON

Error point

Error conditions

210

ریسوگراف RP 3105 master detection sensor was OFF (blocked).

Error type

D07 [Master disposal box not set]

Panel display

D07-***

Set Master Disposal Box in Place

Reset method

Disposal-box safety switch: ON

Error point

Error conditions

310

ریسوگراف RP 3105 disposal-box safety switch was OFF.

Error type

D08 [Master disposal unit not set]

Panel display

D08-***

Close Disposal Top Cover

Reset method

Disposal-top-cover sensor: ON

Error point

Error conditions

311

ریسوگراف RP 3105 disposal-top-cover sensor was OFF (receiving).

Error type

D09 [Master-making unit not set]

Panel display

D09-***

Close Master-Making Unit

Reset method

Master-making-unit sensor: ON

Error point

Error conditions

212

ریسوگراف RP 3105 master-making-unit sensor was OFF (receiving).

Error type

D10 [Scanner table not set]

 

Panel display

D10-***

Close Scanner Table

 

Reset method

Flatbed set switch: ON

 

Error point

 

Error conditions

213

ریسوگراف RP 3105 flatbed set switch was OFF.

 

Error type

D11 [Front cover not set]

 

Panel display

D11-***

Close Front Cover

 

Reset method

Front-cover switch: ON

 

Error point

 

Error conditions

535

ریسوگراف RP 3105 front-cover switch was OFF.

 

Error type

D12 [Feed-joint pass.  Cover not set.]

Panel display

D12-***

Close Feed-Joint Passage Cover

Reset method

Feed-joint pass.  Cover safety switch: ON.

Error point

Error conditions

551

Feed-joint pass.  ریسوگراف RP 3105 cover safety switch was OFF.

Warning (Serviceman call)

Error type

E01 [Replace battery]

Panel display

!!  Battery Replacement  !!

Call Service

Reset method

Jam reset

Error point

Error conditions

010

ریسوگراف RP 3105 battery voltage was less than 2.5 V when ریسوگراف RP 3105 power was switched ON (battery replacement).

Error type

E02 [Maintenance call]

Panel display

!!  Maintenance  !!

Call Service

Reset method

Jam reset

Error point

Error conditions

011

ریسوگراف RP 3105 master counter reached ریسوگراف RP 3105 value set in test mode when ریسوگراف RP 3105 power was ON, ریسوگراف RP 3105 unit was reset, or operation ended.

012

ریسوگراف RP 3105 copy counter reached ریسوگراف RP 3105 value set in test mode when ریسوگراف RP 3105 power was ON, ریسوگراف RP 3105 unit was reset, or operation ended.

022

ریسوگراف RP 3105 maintenance counter inside ریسوگراف RP 3105 print drum reached ریسوگراف RP 3105 value set in test mode when ریسوگراف RP 3105 power was ON, ریسوگراف RP 3105 unit was reset, or operation ended.

 

 

Warning (oریسوگراف RP 3105r)

Error type

F01 [No master on drum]

Panel display

No Master on Print Drum

Make a New Master

Reset method

Close, reset, or change mode.

Error point

Error conditions

015

ریسوگراف RP 3105re was no master on ریسوگراف RP 3105 print drum at ریسوگراف RP 3105 start of printing.

Error type

F02 [Master image larger than paper size]

 

Page Format Larger than Paper Size

Panel display

!!  Possible Ink Smudges on Prints  !!

( Continue -> START Key )

Reset method

Stop, reset, or start.

Error point

Error conditions

018

ریسوگراف RP 3105 paper size did not match ریسوگراف RP 3105 image on ریسوگراف RP 3105 print drum at ریسوگراف RP 3105 start of printing.

016

Printing was attempted using a non-standard paper size.

Error type

F04 [Original not set (Multi-page mode)]

Panel display

Set Anoریسوگراف RP 3105r Original and Press Start Key

To Cancel, Press Stop Key

Reset method

Set original.

Error point

Error conditions

013

ریسوگراف RP 3105 original was not set when multi-page mode was started.

Error type

F05 [Print quantity under “Minimum print quantity”]

Panel display

Enter Print Quantity Over **

Programmed Minimum Value

Reset method

Set a print quantity over ریسوگراف RP 3105 minimum print quantity.

Error point

Error conditions

019

mode.

Error type

F07 [Drum-position error]

Panel display

!!  Print Drum is Not in Neutral Position  !!

Press Print-Position Centering Key to Shift Back Print Drum

Reset method

Press centering key.

Error point

Error conditions

014

ریسوگراف RP 3105 print drum was not centered at ریسوگراف RP 3105 start of master making.

Error type

F08 [Paper size / original size: mismatch]

Panel display

!!  Current Paper Size Incorrect  !!

Change Paper Size

Reset method

Change ریسوگراف RP 3105 paper size or original size.

Error point

Error conditions

017

A paper size (write size) corresponding to ریسوگراف RP 3105 original size (read size) was not set for Triple-Tray Source selection.

Error type

F10 [Master image larger than paper size: 2]

 

!! Page Format Larger than Paper Size !!

Panel display

Possible Ink Smudges on Prints ( Continue -> TEST Key )

Reset method

Stop, reset, or start test printing.

Error point

Error conditions

021

ریسوگراف RP 3105 paper size did not match ریسوگراف RP 3105 image on ریسوگراف RP 3105 print drum at ریسوگراف RP 3105 start of test printing.

Error type

F11 [Master image larger than paper size: 3]

Panel display

Paper in Paper-Feed Tray has Been Changed Change Paper Data

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 paper size (master size) in ریسوگراف RP 3105 paper-feed tray.

Error point

Error conditions

023

ریسوگراف RP 3105 paper size did not match ریسوگراف RP 3105 image on ریسوگراف RP 3105 print drum at ریسوگراف RP 3105 start of master making, when ریسوگراف RP 3105 paper loaded into ریسوگراف RP 3105 paper-feed tray was changed.

Error type

F12 [Original size irregular: Triple-Tray Source]

Panel display

!!  No Auto Paper-Size Selection with Irregularly Sized Original  !! Select Paper Size

Reset method

Close or reset.

Error point

Error conditions

024

A non-standard-size original was set at ریسوگراف RP 3105 start of operation with ریسوگراف RP 3105 Triple-Tray Source selected.

Error type

F16 [ADF cannot be used for QT-4]

Panel display

!!  No QT-4 Sheets for Original Scanning in ADF  !!

Place Original on ریسوگراف RP 3105 Platen Glass

Reset method

Remove ریسوگراف RP 3105 original from ریسوگراف RP 3105 ADF.

Error point

Error conditions

039

ریسوگراف RP 3105 original was set on ریسوگراف RP 3105 ADF when operation was started with QT-4 set.

Error type

F17 [Change in drum size]

Panel display

Drum Type has Been Changed

Select Same Drum Type as That of ریسوگراف RP 3105 Drum Inserted

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 print-drum size.

Error point

Error conditions

027

A different size print-drum size was set.

Error type

F18 [Incorrect zoom rate]

Panel display

!!  Images may Not be Just in Frame of Paper with This Reproduction Size  !!

Check Current Selection (Continue -> START Key)

Reset method

Change reproduction size, or start master-making operation.

Error point

Error conditions

043

ریسوگراف RP 3105 paper size did not match ریسوگراف RP 3105 original size*reproduction size when ریسوگراف RP 3105 mastermaking operation was started with ریسوگراف RP 3105 manual tray selected.

 

 

Error type

F19 [Master image larger than paper size: 4]

Panel display

Paper in Tray 1 has Been Changed Change Paper Data

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 paper size for tray 1.

Error point

Error conditions

040

ریسوگراف RP 3105 paper size set did not match that of ریسوگراف RP 3105 actual paper loaded when ریسوگراف RP 3105 paper in tray 1  was replaced.

Error type

F20 [Master image larger than paper size: 5]

Panel display

Paper in Tray 2 has Been Changed Change Paper Data

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 paper size for tray 2.

Error point

Error conditions

041

ریسوگراف RP 3105 paper size set did not match that of ریسوگراف RP 3105 actual paper loaded when ریسوگراف RP 3105 paper in tray 2  was replaced.

Error type

F21 [ADF multi-up: Original not set]

Panel display

Set Anoریسوگراف RP 3105r Original

To Cancel, Press Stop Key

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 original on ریسوگراف RP 3105 ADF, or stop ریسوگراف RP 3105 ADF multi up.

Error point

Error conditions

032

ریسوگراف RP 3105 next original was not in place for ADF multi-up.

Error type

F22 [FB multi-up: Original not set]

Panel display

Place Anoریسوگراف RP 3105r Original and Press Start Key To Cancel, Press Stop Key

Reset method

Place ریسوگراف RP 3105 original on ریسوگراف RP 3105 flatbed, or stop ریسوگراف RP 3105 FB multi up.

Error point

Error conditions

033

ریسوگراف RP 3105 next original was not in place for flatbed multi-up.

Error type

F23 [Communication error: D to P]

 

Communication Error

Panel display

Check Communication Devices and Cables ریسوگراف RP 3105n Press [OK] Button

Reset method

Jam reset

Error point

Error conditions

044

Communication error in remote mode (D to P mode)

Error type

F24 [Auto reproduction-size selection: unable]

 

!!  No Auto Reproduction-Size Selection with This Combination of Original and Printing

Panel display

Paper !!

Select Size Manually. Press "OK" or "RESET" to clear ریسوگراف RP 3105 message.

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 reproduction size manually.

Error point

Error conditions

038

ریسوگراف RP 3105 reproduction size was not consistant with ریسوگراف RP 3105 operable range when operation was started with ریسوگراف RP 3105 auto reproduction size.

Error type

F25 [Incorrect image resolution]

Panel display

!!  ریسوگراف RP 3105 Image Resolution of ریسوگراف RP 3105 Current Data has Just been Converted  !!

( Continue -> START Key )

Reset method

Jam reset or start key

Error point

Error conditions

045

Data was received with a inconsistent image resolution (D to P mode).

Error type

F26 [Incorrect paper size: Long-paper mode]

Panel display

!!  Paper-Size Selection Incorrect  !!

Change Selection

Reset method

Check ریسوگراف RP 3105 paper size. Press "OK" or "RESET" to clear ریسوگراف RP 3105 message.

Error point

Error conditions

413

ریسوگراف RP 3105 paper sensor was ON when paper should have left ریسوگراف RP 3105 paper sensor without ریسوگراف RP 3105 long-length paper mode set (ریسوگراف RP 3105 paper was a long-lenth paper).

419

ریسوگراف RP 3105 paper left ریسوگراف RP 3105 paper sensor too soon with ریسوگراف RP 3105 long-length paper mode set (ریسوگراف RP 3105 paper was not a long-length paper).

Error type

F30 [Multiple paper feed]

Panel display

!!  Possible Multiple Paper Feed  !!

Check Printed Copies

Reset method

Check ریسوگراف RP 3105 printed copies. Press "OK" or "RESET" to clear ریسوگراف RP 3105 message.

Error point

Error conditions

420

Multiple paper feed was detected during operation (when no paper-ejection jam error occurs).

425

Paper conforming to data obtained in ریسوگراف RP 3105 light-transmission check was fed in multiple.

426

Paper was fed in multiple during ریسوگراف RP 3105 light-transmission check.

427

Paper conforming to data obtained in ریسوگراف RP 3105 paper-sensor OFF check was fed in multiple.

428

Paper was fed in multiple during ریسوگراف RP 3105 paper-sensor OFF check.

Error type

F31 [Auto stack-tray error]

Panel display

Check Paper-Receiving Tray

Reset method

Check ریسوگراف RP 3105 paper guides or press ریسوگراف RP 3105 start key. Press "OK" or "RESET" to clear ریسوگراف RP 3105 message.

Error point

Error conditions

830

ریسوگراف RP 3105 HP sensor does not go ON during paper-guide home positioning.

837

ریسوگراف RP 3105 HP sensor does not go OFF when ریسوگراف RP 3105 paper guides are moved.

838

ریسوگراف RP 3105 HP sensor does not go ON during paper-stopper home positioning.

839

ریسوگراف RP 3105 HP sensor does not go OFF when ریسوگراف RP 3105 paper stopper is moved.

Error type

F32 [Data storage area full]

Panel display

!!  Data-Storage Area Full  !!

Clear Old Storage Data to save New Data.

Reset method

Check ریسوگراف RP 3105 available storage area. Press "OK" or "RESET" to clear ریسوگراف RP 3105 message.

Error point

Error conditions

713

Insufficient memory available when data is written to ریسوگراف RP 3105 data-storage area

Error type

F33 [Master image size / Drum size: mismatch]

Panel display

!!  Unmatched Size -- Print Drum and Image Area  !!

Check Print Drum (Continue -> START Key)

Reset method

Check ریسوگراف RP 3105 print drum size, or start making master by pressing ریسوگراف RP 3105 start key.

Error point

Error conditions

047

ریسوگراف RP 3105 master size did not match ریسوگراف RP 3105 drum size when P-to-P master making was started.

048

ریسوگراف RP 3105 master size did not match ریسوگراف RP 3105 drum size when D-to-P master making was started.

Error type

F37 [ADF cannot be used in book mode]

Panel display

ADF Cannot be Used In Book Mode Use Scanner Table

Reset method

Set ریسوگراف RP 3105 original on ریسوگراف RP 3105 flatbed, or cancel book mode. Press "OK" or "RESET" to clear ریسوگراف RP 3105 message.

Error point

Error conditions

050

ریسوگراف RP 3105 original was set on ریسوگراف RP 3105 ADF with book mode set when master making was started.

Error type

F40 [No paper in paper-feed tray: Triple-Tray Source]

Panel display

Load Paper in Feed Tray

Reset method

Load paper.

Error point

Error conditions

060

No-paper error occurred during proof printing with ریسوگراف RP 3105 straight feed tray selected from ریسوگراف RP 3105 Triple-Tray Source.

Error type

F41 [No paper in tray 1: Triple-Tray Source]

Panel display

Load Paper in Tray 1

Reset method

Load paper.

Error point

Error conditions

060

No-paper error occurred during proof printing with Tray 1 selected from ریسوگراف RP 3105 Triple-Tray Source.

Error type

F42 [No paper in tray 2: Triple-Tray Source]

Panel display

Load Paper in Tray 2

Reset method

Load paper.

Error point

Error conditions

060

No-paper error occurred during proof printing with Tray 2 selected from ریسوگراف RP 3105 Triple-Tray Source.

 

 

Paper-jam error

Error type

Panel display

 

Gxxx

Panel display

Paper Jam

Check Indicated Areas and Press [OK]

4.       Backed-up Errors

ریسوگراف RP 3105 errors specified below are backed up and are not cleared even when ریسوگراف RP 3105 power is switched off.

Error type

Details

T01

Main motor lock

T03

Clamp motor lock

T13

Cutter motor lock

A03

Cutting error

A04

Master disposal error

A16

Awaiting master removal

A17

Cutter error

C01

Replace ink cartridge

C02

Replace master roll

C03

Master disposal box full

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ورود/عضو شوید