مدل دستگاه خود و کد یا خطای آنرا را وارد کنید:

گامی بسوی تشکیل بزرگترین مرجع و بانک سرویس مانویل کشور

ما برانیم تا نسبت به جمع آوری و تکمیل بزرگترین بانک سرویس مانویل کلیه ماشینهای اداری اعم از انواع  فتوکپی - دستگاه بنر - ریسوگراف - پرینتر - کپی پرینتر - پلاتر  - اسکنر و ... اقدام کنیم چنین مهمی با یاری و همکاری کلیه همکاران میسور خواهد بود ما را در این مهم یاری فرمایید.

هدیه ما برای شما  تخصیص یک صفحه تبلیغی حاوی بنر و عکس فروشگاه شما یا آرم دلخواهتان بهمراه متن های تبلیغی و آدرس و شماره های تماس شما و لینک سایتتان خواهد بود که برای همیشه در سامانه بارگزاری خواهد گردید و در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت پس چنانچه دارای سرویس مانویلی هستید بهمراه اطلاعاتی که در صفحه تبلیغی می خواهید بارگزاری گردد به ما ایمیل فرمایید آدرس جی میل ما  4copyda@gmail.com می باشد.

سرویس مانویل ارسالی خود را زیپ فرموده و سپس اتچ فرمایید توجه داشته باشید که سرویس مانویل های تکراری در سایت بارگزاری نخواهند شد.

شرکت کپیدا از یاری همکاران و دوستان و تمام کسانیکه که می خواهند در این کار سهیم باشند پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارد.                                                        موفق و پایدار باشید.

کدهای ریسوگراف

Advice Displays  (Call Service Messages)

 No.           Display Condition         Resetting Method

E01            Main Motor Lock           Press ALL RESET

 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after     button.

the Main motor is activated.

 • • If no Encoder sensor output after Main motor is activated.

E02            Elevator Motor Lock      Press ALL RESET

 • • When the light path of the Upper limit sensor or the Lower limit       button.

sensor is not cut within 10 seconds after the Elevator motor is activated.

 • • If the light path of both the Upper limit and Lower limit sensors are blocked when the Elevator motor is activated.
 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after the Elevator motor is activated.

E03            Clamp Motor Lock         Press ALL RESET

[During Clamp Motor Initial Positioning]       button.

 • • If the light path of the Clamp senors both A and B are not opened within 13 seconds after after the Clamp motor is activated.

[ During Master Release from the Clamp Plate ]

 • • If the light path of the Clamp sensor B is not blocked within 3 seconds after the Clamp motor is activated.
 • • If the light path of the Clamp sensor B is not opened within 12 seconds after the Clamp motor is activated.

[ When the Clamp Plate opens during Master Clamping ]

 • • If the light path of the Clamp sensor B is not blocked within 3 seconds after the Clamp motor is activated.
 • • If the light path of the Clamp sensor A is not opened within 5 seconds after the Clamp motor is activated.

[ When the Clamp Plate closes during Master Clamping ]

 • • If the light path of the Clamp sensor B is not opened within 5 seconds after the Clamp motor is activated.

E04            Ink Overflow      Remove excess ink

 • • If the Overflow sensor detects excessive ink in the Squeegee         from the Drum. unit.

E05            Print Positioning Motor Lock    Press ALL RESET

 • • If the Vertical centering sensor status has not been changed from  button. ON to OFF (or OFF to ON) within 3550 ms after the Print positioning motor activated.

E06            Position-A Sensor Malfunction              Press ALL RESET

 • • If Position-A sensor cannot be detected (or keeps detecting) even              button.

though the Main motor encoder sensor signal is making the output after the Main motor is activated.

APPENDIX (4)

ADVICE DISPLAYS

 No.

Display Condition

Resetting Method

E07

E08

Master Compressing Motor Lock

[When compressing]

 • • If the light path of the Master compressing sensor is not opened within 10 seconds after the Master compressing motor is activated.

[ When returning back ]

 • • If the light path of the Master compressing sensor is not opened ( or closed) within 1 second after the Master compressing motor is activated.

Communication Error between TR and Interface Accessaries

 • • If a communication error has occurred between the CPU and the interface accessaries.

Press ALL RESET button.

Turn Power SW OFF & ON.

E10

Shading Error

• If the Shading compensation is not made.

Turn Power SW OFF & ON.

E13

Cutter Motor Lock

 • • If the Cutter position switch is not turned OFF within 75 ms after the Cutter motor is activated.
 • • If the Cutter position switch is not pressed within 450 ms after the Cutter motor is activated.

Drum Set Sensor OFF & ON.

E14

Master Removal Motor Lock

• If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after the Master removal motor is activated.

Press ALL RESET button.

E15

Master Tension Plate Lock

 • • If the light path of the Master tension plate sensor is not blocked within 384 pulse rotation of the Read pulse motor rotated in the reverse direction.
 • • If master loading error is detected at Drum angle 79° and if the Master tension plate sensor is blocked.

Press ALL RESET button.

E16

E20

Inking Motor Lock

 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after the Inking motor is activated.

Paper Ejection Motor Lock

 • • If excessive current is detected 0.3 seconds consecutively after the Paper ejection motor is activated.

Press ALL RESET button.

Press ALL RESET button.

E50

Connect "Copy/Master" Counter

• If the connector of the Counter is not connected.

Connect Counter.

E78

Machine Model Selection Error

• If Memory switch No.200 is selected to 9~F.

Select to correct setting.

CR Series (Version 1.0)

 

APPENDIX (4)

ADVICE DISPLAYS

Note: The Advice Display number with "(  )" will be displayed while "     " key is pressed.

 No.

Display Condition

Resetting Method

(C21)

Master Loading Error (onto the Drum)

• If the Master sensor does not detect the master (light not reflected)

during the master loading when the Drum is at 79° from the position-A.

Master Making Unit Set SW OFF &ON.

(C22)

Master Misfeed

 • • If the Master positioning sensor does not detect the master (light not reflected) within 944 pulses after the Write pulse motor activates.
 • • If the light path of the Master tension plate sensor is blocked ( Master tension plate is down) when the master feeding has started.

Master Making Unit Set SW OFF &ON.

 C23

Master Cut Malfunction

 • • If the Master positioning sensor is still detecting the master (light reflected back) when the Drum is at position-A after the cutting operation and the Master tentioning plate sensor is ON.
 • • If the Master sensor detects the master on the Drum again just after 'C23' error is cleared, 'C23' will be displayed again. Note: 'C23' will be displayed without pressing '     ' key.

Drum Set Sensor OFF & 5 seconds later ON while Master Positioning Sensor is OFF.

(C25)

Master Removal Error

• If the Master removal sensor does not detect the removed master (light path opened) when the Drum rotates to either 70° or 90° from the position-A during the master removal, when a master was detected on the Drum.

Drum Set Sensor OFF & 5 seconds later ON.

(C26)

Removed Master Jammed at the Master removal area

• If the Master removal sensor is detecting the removed master (light path blocked) even though the Drum has returned to the position-A after the master removal process.

Unblock the light path of the Master removal sensor.

• Remove the jammed master.

(C27)

No Master on the Drum

• If the Master sensor does not find master on the Drum when the Drum is at 79° during the printing movement.

Press ALL RESET button.

(C31)

Paper Jam in the Second Paper Feed Area

• If the Paper receiving sensor does not find paper when the Drum is at Position-A during the printing operation and the Paper sensor finds a paper at next Drum Position-A.

Press ALL RESET button.

• Remove the jammed paper.

(C32)

Paper Jam in the Paper Receiving Area

• If the status of the Paper receiving sensor does not change from detecting paper to not detecting from one Drum Position-A to the next during printing.

Press ALL RESET button.

• Remove the jammed paper.

APPENDIX (4)

ADVICE DISPLAYS

 No.

Display Condition

Resetting Method

(C33)

Paper Jam in the First Paper Feed Area

• If the Paper sensor does not detect paper at Drum angle 135° within three Drum rotations during printing.

Press ALL RESET button.

(C34)

Paper Jam on the Drum

• If the Paper receiving sensor does not detect paper at one Drum Position-A and the Paper sensor detects paper at next Drum Position-A.

Drum set sensor OFF & 2 seconds later ON, or press

ALL RESET button.

(C37)

Original Jam at Entrance

 • • During the Original set movement, if the Original IN sensor does not detect Original (sensor light not reflected) within 1712 pulses after the Read pulse motor activates.
 • • During the Original set movement, if the Original IN sensor stops detecting the Original before the Read pulse motor activates 347 pulses.

ADF set sensor OFF & ON.

(C38)

Original Jam or Oversize

• During the Original scanning, if the Original IN sensor keeps detecting Original (sensor light reflected) and does not stop detecting within 4945 pulses after the Read pulse motor activates.

ADF set sensor OFF & ON.

(C41)

Replace Ink Cartridge

 • • If the Ink sensor does not detect ink in the Squeegee unit within 20 seconds after the Inking motor was activated.
 • • If the Ink sensor does not detect ink in the Squeegee unit within 80  seconds after the Drum idling has started.

Ink Cartridge set sensor OFF & 5 seconds later ON.

(C42) (C43)

Replace Master Roll

 • • If the black tape attached at the end of the Master roll has been detected by the Master end sensor during master making or confidential operation.

Empty Disposal Box

 • • If the Master full detection sensor does not detect the Master compress plate during the master compressing process.

Master making unit set SW OFF &ON.

• Replace the depleted Master roll with a new one.

Master removal set switch OFF &

5  seconds later ON.

• Empty the disposal box.

(C44)

Add Paper

• If the light path of the Paper detection sensor is open.

Paper detection sensor ON.

• Add paper on the Paper feed tray.

Note: The Advice Display number with "(  )" will be displayed while "     " key is pressed.

 

CR Series (Version 1.0)

APPENDIX (4)

 No.

Display Condition

Resetting Method

(C49)

Close Master Removal Unit

• If the actuator of the Master disposal unit set switch is not depressed.

Close the Master removal unit.

(C51)

Insert Card into Key/Card Counter

• If an operator card is not set in the Key/Card counter.

Insert the card.

(C52)

Set Drum in Place

• If the Drum set sensor does not detect the Drum.

Set the Drum in the machine.

(C53)

Set Ink Cartridge in Place

 • • If the Ink Cartridge set switches do not detect the Ink Cartridge.
 • • If deferent type of Ink Cartridge is inserted in the Drum.

( See page  8-3)

Set the Ink Cartridge in the Drum.

(C56)

Close ADF Unit

• If the ADF unit set sensor does not detect the ADF unit.

Close the ADF unit.

(C58)

Close Master Making Unit

• If the actuator of the Master making unit set switch is not depressed.

Close the Master making unit.

(C61)

Drum size error

• If Memory switch No.200 is selected to wrong machine model or wrong model Drum is set in the machine.

Set correct Drum in the machine or set Memory switch

No.200 to correct machine model setting.

ADVICE DISPLAYS


  APPENDIX (5) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ورود/عضو شوید