مدل دستگاه خود و کد یا خطای آنرا را وارد کنید:

گامی بسوی تشکیل بزرگترین مرجع و بانک سرویس مانویل کشور

ما برانیم تا نسبت به جمع آوری و تکمیل بزرگترین بانک سرویس مانویل کلیه ماشینهای اداری اعم از انواع  فتوکپی - دستگاه بنر - ریسوگراف - پرینتر - کپی پرینتر - پلاتر  - اسکنر و ... اقدام کنیم چنین مهمی با یاری و همکاری کلیه همکاران میسور خواهد بود ما را در این مهم یاری فرمایید.

هدیه ما برای شما  تخصیص یک صفحه تبلیغی حاوی بنر و عکس فروشگاه شما یا آرم دلخواهتان بهمراه متن های تبلیغی و آدرس و شماره های تماس شما و لینک سایتتان خواهد بود که برای همیشه در سامانه بارگزاری خواهد گردید و در معرض تماشای بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت پس چنانچه دارای سرویس مانویلی هستید بهمراه اطلاعاتی که در صفحه تبلیغی می خواهید بارگزاری گردد به ما ایمیل فرمایید آدرس جی میل ما  4copyda@gmail.com می باشد.

سرویس مانویل ارسالی خود را زیپ فرموده و سپس اتچ فرمایید توجه داشته باشید که سرویس مانویل های تکراری در سایت بارگزاری نخواهند شد.

شرکت کپیدا از یاری همکاران و دوستان و تمام کسانیکه که می خواهند در این کار سهیم باشند پیشاپیش کمال تشکر و امتنان را دارد.                                                        موفق و پایدار باشید.

کدهای فتوکپی شارپ

 

[11] TROUBLE CODES

Trouble codes

Contents

Remark

Trouble detection

F1

03

Console finisher paddle motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

06

Console finisher slide motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

10

Console finisher stapler motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

11

Console finisher bundle exit motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

15

Console finisher lift motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

19

Console finisher alignment motor trouble FRONT

With Console Finisher installed

PCU

20

Console finisher alignment motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

30

Console finisher communication trouble

With Console Finisher installed

PCU

31

Console finisher fold sensor trouble

With Console Finisher installed

PCU

32

Console finisher punch unit communication trouble

With Console Finisher installed

PCU

33

Console finisher punch side register motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

34

Console finisher punch motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

35

Console finisher punch side register sensor trouble

With Console Finisher installed

PCU

36

Console finisher punch timing sensor trouble

With Console Finisher installed

PCU

37

Console finisher backup RAM trouble

With Console Finisher installed

PCU

38

Console finisher punch backup RAM trouble

With Console Finisher installed

PCU

81

Console finisher transport motor trouble

With Console Finisher installed

PCU

F2

00

شارپ ar450-ar350 تونر concentration sensor open

 

PCU

02

شارپ ar450-ar350 تونر supply abnormality

 

PCU

04

Improper cartridge

(Destination error, life cycle error)

 

PCU

05

CRUM error

 

PCU

39

Process thermistor breakdown

 

PCU

F3

12

Tray 1 lift-p trouble

 

PCU

22

Tray 2 lift-up trouble (Multi-purpose tray)

Multi-purpose tray

PCU

1.

Trouble codes list

Trouble codes

Contents

Remark

Trouble detection

F6

00

FAX board communication trouble

When the Fax board is installed

ICU

01

FAX expansion Flash Rom abnormality

When the Fax board is installed

ICU

04

FAX MODEM operation abnormality

When the Fax board is installed

FAX

F7

01

FAX board EEPROM read/write error

When the Fax board is installed

FAX

H2

00

Thermistor open (HL1)

 

PCU

01

Thermistor open (HL2)

 

PCU

H3

00

Heat roller high temperature detection (HL1)

 

PCU

01

Heat roller high temperature detection (HL2)

 

PCU

H4

00

Heat roller low temperature detection (HL1)

 

PCU

01

Heat roller low temperature detection (HL2)

 

PCU

H5

01

5-time continuous POD1 not-reaching JAM detection

 

PCU

L1

00

Scanner feed trouble

When the scanner is installed

SCANNER

L3

00

Scanner return trouble

When the scanner is installed

SCANNER

L4

01

main motor lock detection

 

PCU

02

Drum motor lock detection

 

PCU

L6

10

Polygon motor lock detection

 

PCU

L8

01

No full-wave signal

 

PCU

02

Full-wave signal width abnormality

 

PCU

U6

00

Desk/LCC communication trouble

With Paper feed desk installed

PCU

01

Desk/LCC1CS lift-up trouble

(Multi-purpose tray)

With Paper feed desk installed

PCU

02

Desk2 CS lift-up trouble/LCC1 lift-up trouble

With Paper feed desk installed

PCU

03

Desk3 CS lift-up trouble/LCC2 lift-up trouble

With Paper feed desk installed

PCU

10

Desk/LCC transport motor trouble

With Paper feed desk installed

PCU

EE

EL

Auto developer adjustment trouble (Over-شارپ ar450-ar350 تونر)

Only during

DIAG

PCU

EU

Auto developer adjustment trouble (Under-شارپ ar450-ar350 تونر)

Only during

DIAG

PCU

F9

02

Centro port check error

 

Controller

03

NIC port check error

 

Controller

U1

01

FAX Battery abnormality

With FAX board installed

Controller

02

RTC read abnormality (common with FAX, on ICU PWB)

When the Fax board is installed

ICU

Trouble codes

Contents

Remark

Trouble detection

U2

00

EEPROM read/write error ( Controller )

 

Controller

11

Counter check sum error       ( Controller EEPROM )

 

Controller

12

Adjustment value check sum error (Controller EEPROM)

 

Controller

80

Scanner section EEPROM read/write error

When the scanner is installed

SCANNER

81

Scanner section memory sum check error

When the scanner is installed

SCANNER

90

PCU section EEPROM read/ write error

 

PCU

91

PCU section memory sum check error

 

PCU

U7

00

PC/MODEM communication error

 

Controller

PF

--

RIC copy inhibit command reception

 

Controller

CH

--

Door open (CH ON)

 

PCU

00

No developer cartridge

 

PCU

01

No شارپ ar450-ar350 تونر cartridge

 

PCU

--

--

Auditor not ready

 

Controller

PC

--

Personal counter not installed

 

Controller

MAIN

SUB

 

C1

00

Content

MC trouble

Detail

Main charger output abnormality

( Output open )

Trouble signal is outputted from the high voltage transformer.

Cause

The main charger is not installed properly.

The main charger is not assembled properly. Disconnection of connector of high voltage transformer.

High voltage harness disconnection or breakage.

Check and remedy

Use the diag mode or DIAG to check the main charger output.

Check for disconnection of the main charger.

Replace the high voltage unit.

E6

10

Content

CIS shading trouble (Black correction)

Details

The CIS black scan level is abnormal when the lamp is off.

Cause

Abnormal harness installation to CIS unit

CIS unit abnormality

Scanner PWB abnormality

Check &

Remedy

Check CIS unit harness.

Check CIS unit.

Check scanner PWB.

  1. 2.       
  2. Details of trouble codes

 


MAIN

SUB

 

E6

11

Content

CSI shading trouble (White correction)

Details

The CIS white reference plate scan level is abnormal when the lamp is on.

Cause

Abnormal harness installation to CIS unit Dirt on the white reference plate.

CIS lighting error

CIS unit installation trouble

CIS unit abnormality

Scanner PWB abnormality

Check &

Remedy

Clean the white reference plate.

Check CIS light quantity (SIM 5-3) and lighting.

Check CIS unit harness.

Check scanner PWB.

14

Content

CIS communication trouble

Details

Communication trouble (clock sync) between scanner PWB and CIS-ASIC

Cause

Abnormal harness installation to CIS unit

CIS unit abnormality

Scanner PWB abnormality

Check &

Remedy

Check CIS unit harness.

Check CIS unit.

Check scanner PWB.

E7

02

Content

Laser trouble

Detail

BD signal from LSU is kept OFF, or ON.

Cause

The connector of LSU or the harness in LSU is disconnected or broken.

The polygon motor does not rotate normally. The laser home position sensor in LSU is shifted.

The proper voltage is not supplied to the power line for laser.

Laser emitting diode trouble

PCU PWB trouble

Controller PWB trouble

Check and remedy

Check for disconnection of the LSU connector.

Use DIAG (SIM 61-1) to check LSU operation.

Check that the polygon motor rotates normally or not.

Check light emission of laser emitting diode.

Replace the LSU unit.

Replace the PCU PWB.

Replace the Controller PWB.

03

Content

HDD trouble

Detail

HDD does not operate properly in the machine with HDD installed.

Cause

HDD is not installed properly to the Controller

PWB.

HDD does not operate properly in the Controller PWB.

Controller PWB trouble

Check and remedy

Check installation of HDD to the Controller

PWB.

Check connection of the harness of HDD to the Controller PWB.

Use DIAG (SIM 62-2, -3) to check read/write of HDD.

Replace HDD.

Replace Controller PWB.

MAIN

SUB

 

E7

06

Content

Decode error trouble

Detail

A decode error occurs during making of an image.

Cause

Data error during input from PCI to PM.

PM trouble

Data error during image compression/ transfer.

Controller PWB abnormality

Check and remedy

Check insertion of the PWB. (PCI bus) If the error occurred in a FAX job, check installation of the FAX PWB.

For the other cases, check the Controller PWB.

Replace the Controller PWB.

10

Content

Shading trouble (Black correction)

Details

CCD black scan level abnormality when the copy lamp is off.

Cause

Abnormal installation of flat cable to CCD unit.

CCD unit abnormality

Scanner PWB abnormality

Check &

Remedy

Check installation of CCD unit flat cable.

Check CCD unit.

Check scanner PWB.

11

Content

Shading trouble (White correction)

Details

CCD white reference plate scan level abnormality when the copy lamp is ON.

Cause

Abnormal installation of flat cable to CCD unit.

Dirt on mirror, lens, white reference plate

Copy lamp lighting abnormality

Abnormal installation of CCD unit

CCD unit abnormality

Scanner PWB abnormality

Check &

Remedy

Clean mirror, lens, and white reference plate. Check copy lamp light quantity (SIM 5-3) and lighting.

Check CCD unit.

Check scanner PWB.

14

Content

CCD communication trouble

Details

Communication trouble (clock sync) between scanner PWB and CCD-ASIC

Cause

Abnormal installation of harness to CCD unit

CCD unit abnormality

Scanner PWB abnormality

Check &

Remedy

Check CCD unit harness.

Check CCD unit.

Check scanner PWB.

50

Content

LSU connection trouble

Detail

An LSU which does not conform to the machine is installed.

Cause

PCU PWB trouble LSU trouble

Check and remedy

Check LSU PWB. Check PCU PWB.

Check connection of the connector and the harness between PCU and LSU.

 MAIN

 

SUB

 

 

MAIN

SUB

 

 

E7

80

Content

Communication trouble (ICU detection) between ICU and scanner

F1

19

Content

Finisher (AR-FN6) front alignment motor trouble

 

Details

Communication establishment error/Fleming/ Parity/Protocol error

Detail

Front alignment motor operation abnormality

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

 

Cause

Defective connection of slave unit PWB connector

Defective harness between slave unit PWB and ICU PWB

Slave unit PWB mother board connector pin breakage

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

 

20

Content

Finisher (AR-FN6) rear alignment motor trouble

 

Check &

Remedy

Check connector and harness of slave unit PWB and ICU PWB.

Check grounding of machine.

 

Detail

Rear alignment motor operation abnormality

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

 

90

Content

PCU communication trouble

 

Details

 

 

Cause

 

 

Check &

Remedy

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

 

F1

00

Content

Finisher (AR-FN6) communication trouble

80

Content

Finisher (AR-FN6) power abnormality

 

Detail

Communication cable test error after turning on the power or exiting from DIAG. Communication error with the finisher

Detail

The 24V power is not supplied to the finisher PWB.

 

Cause

Improper connection or disconnection of

connector and harness

Finisher control PWB trouble

Power unit trouble

 

Cause

Improper connection or disconnection of connectors and harness between the machine and the finisher. Finisher control PWB trouble

Control PWB (PCU) trouble

Malfunction by noises

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-2) to check the sensor.

 

87

Content

Finisher (AR-FN6) staple rotation motor trouble

 

Check and remedy

Canceled by turning OFF/ON the power. Check connectors and harness in the communication line.

Replace the finisher control PWB or PCU

PWB.

 

Detail

Front staple rotation motor trouble

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Finisher control PWB trouble

 

08

Content

Finisher (AR-FN6) staple shift motor trouble

 

Detail

Staple motor drive trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Finisher control PWB trouble

 

F1

00

Content

Mail-bin stacker (AR-MS1) communication trouble

 

Detail

Communication cable test error after turning on the power or exiting from DIAG. Communication error with the Mail-bin stacker.

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check operations of the staple motor. 

 

10

Content

Finisher (AR-FN6) stapler motor trouble

 

Detail

Stapler motor operation abnormality

Cause

Improper connection or disconnection of connector and harness between the machine and the Mail-bin stacker.

Mail-bin stacker control PWB trouble

Control PWB (PCU) trouble

Malfunction by noises

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

 

Check and remedy

Canceled by turning OFF/ON the power. Check harness and connector in the communication line.

Replace the Mail-bin stacker PWB or PCU

PWB.

 

11

Content

Finisher (AR-FN6) bundle exit motor trouble

 

Detail

Bundle exit motor operation abnormality

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

 

02

Content

Mail-bin stacker (AR-MS1) transport motor abnormality

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

Detail

Transport motor trouble

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Mail-bin stacker control PWB trouble

 

15

Content

Finisher (AR-FN6) lift motor trouble

 

Detail

Lift motor operation abnormality

 

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-21) to check the transport motor operation.

 

 

 

MAIN

SUB

 

F1

19

Content

Console finisher (AR-FN7) front alignment motor trouble

Detail

Front alignment motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

20

Content

Console finisher (AR-FN7) rear alignment motor trouble

Detail

Rear alignment motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

30

Content

Console finisher (AR-FN7) communication trouble

Detail

Communication cable test error after turning on the power or exiting from DIAG. Communication error with the console finisher

Cause

Improper connection or disconnection of connector and harness between the machine and the console finisher.

Console finisher control PWB trouble

Control PWB (PCU) trouble

Malfunction by noises

Check and remedy

Canceled by turning OFF/ON the power. Check connectors and harness in the communication line.

Replace the console finisher control PWB or PCU PWB.

31

Content

Console finisher (AR-FN7) fold sensor trouble

Detail

Sensor input value abnormality

Cause

Sensor breakage harness breakage

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-2) to check the sensor operation.

32

Content

Communication trouble between the console finisher (AR-FN7) and the punch unit (AR-PN1).

Detail

Communication err between the console finisher and the punch unit.

Cause

Improper connection or disconnection of connector and harness between the console finisher and the punch unit.

Console finisher control PWB trouble

Control PWB (PCU) trouble

Malfunction by noise

Check and remedy

Canceled by turning OFF/ON the power. Check connectors and harness in the communication line.

Replace the console finisher control PWB.

 


MAIN

SUB

 

F1

12

Content

Mail-bin stacker (AR-MS1) gate trouble

Detail

Gate operation abnormality

Cause

Gate lock

Mail-bin stacker control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-21) to check the transport gate operation.

80

Content

Mail-bin stacker (AR-MS1) power abnormality

Detail

The 24V power is not supplied to the Mail-bin stacker PWB.

Cause

Improper connection or disconnection of connector and harness

Mail-bin stacker control PWB trouble

Power unit (AR-DC1) trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-20) to check the sensor operation.

F1

03

Content

Console finisher (AR-FN7) paddle motor trouble

Detail

Paddle motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

06

Content

Console finisher (AR-FN7) slide motor trouble

Detail

Slide motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

10

Content

Console finisher (AR-FN7) stapler motor trouble

Detail

Stapler motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

11

Content

Console finisher (AR-FN7) bundle exit motor trouble

Detail

Bundle exit motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

15

Content

Console finisher (AR-FN7) lift motor trouble

Detail

Lift motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

 

 

 

MAIN

SUB

 

F2

00

Content

شارپ ar450-ar350 تونر control sensor abnormality

Detail

شارپ ar450-ar350 تونر control sensor output open

Cause

Connector harness trouble Connector disconnection

Check and remedy

Check connection of the شارپ ar450-ar350 تونر control sensor. Check connection of connector and harness to the main PWB.

Check for disconnection of harness.

02

Content

شارپ ar450-ar350 تونر supply abnormality

Detail

شارپ ar450-ar350 تونر control sensor output value becomes under-شارپ ar450-ar350 تونر too earlier.

Cause

Connector harness trouble

شارپ ar450-ar350 تونر control sensor trouble

The شارپ ar450-ar350 تونر cartridge seal is not removed

Check and remedy

Check connection of the connector in the شارپ ar450-ar350 تونر motor section.

Check connection of connector and harness to the main PWB.

Check for disconnection of harness.

شارپ ar450-ar350 تونر control sensor output check DIAG

( SIM 25-1)

Remove the شارپ ar450-ar350 تونر cartridge seal.

04

Content

Improper cartridge (life cycle error, etc.)

Detail

An improper process cartridge is inserted.

Cause

IC chip trouble

Improper cartridge

Check and remedy

Insert a proper cartridge.

05

Content

CRUM error

Detail

Communication with IC chip cannot be made.

Cause

IC chip trouble

Improper cartridge

Check and remedy

Insert a proper cartridge.

39

Content

Process thermistor trouble

Detail

Process thermistor open

Cause

Process thermistor trouble

Process thermistor harness disconnection

PCU PWB trouble

Check and remedy

Check connection of harness and connector of the process thermistor.

Check PCU PWB.

F3

12

Content

Machine no. 1 tray lift-up trouble

Detail

PED does not turn ON in the specified time. LUD does not turn ON in the specified time.

Cause

PED/LUD trouble

No. 1 tray lift-up trouble

Check connection of harness between the

PCVU PWB, lift-up unit, and paper feed unit.

Check and remedy

Check PED, LUD, and their harness and connectors.

Check the lift-up unit.

22

Content

Multi purpose tray lift-up trouble

Detail

MCPED does not turn ON in the specified time.

MCLUD does not turn ON in the specified time.

Cause

MCPED/MCLUD trouble

Multi purpose tray lift-up motor trouble

Harness disconnection f the PCU PWB, the lift-up unit, and the paper feed unit.

Check and remedy

Check MCPED, PCLUD, and their harness and connectors.

Check the lift-up unit.

MAIN

SUB

 

F1

33

Content

Console finisher (AR-FN7) punch (AR-PN1) side registration motor trouble

Detail

Punch side registration motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

34

Content

Console finisher (AR-FN7) punch (AR-PN1) motor trouble

Detail

Punch motor operation abnormality

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

35

Content

Console finisher (AR-FN7) punch (AR-PN1) side registration sensor trouble

Detail

Sensor input value abnormality

Cause

Sensor breakage

Harness disconnection

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-2) to check the sensor operation.

36

Content

Console finisher (AR-FN7) punch (AR-PN1) timing sensor trouble

Detail

Sensor input value abnormality

Cause

Sensor breakage

Harness disconnection

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-2) to check the sensor operation.

37

Content

Console finisher (AR-FN7) backup RAM trouble

Detail

Backup RAM contents are disturbed.

Cause

Console finisher control PWB trouble Malfunction by noise

Check and remedy

Replace the console finisher control PWB.

38

Content

Console finisher (AR-FN7) punch (AR-PN1) backup RAM trouble

Detail

Punch unit backup RAM contents are disturbed.

Cause

Punch control PWB trouble Malfunction by noise

Check and remedy

Replace the punch control PWB.

81

Content

Console finisher transport motor abnormality

Detail

Transport motor trouble

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Console finisher control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM3-3) to check the motor operation.

 

 

MAIN

SUB

 

H3

00···

HL1

(RT H1)

01···

HL2

( RT H2)

Content

Fusing section high temperature trouble

Detail

The fusing temperature exceeds 242°C. (An input voltage of 0.27V or above is detected.)

Cause

thermistor trouble

Control PWB trouble

Fusing section connector disconnection

AC power trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM5-2) to check the heater lamp Blinking operation.

If the heater lamp blinks normally:

Check the thermistor and its harness. Check the thermistor input circuit in the control PWB.

If the heater lamp keep lighting:

Check the AC PWB and the lamp control circuit in the control PWB.

Use DIAG (SIM14) to cancel the trouble

H4

00···

HL1

( RT H1)

01···

HL2

( RT H2)

Content

Fusing section low temperature trouble

Detail

•The set temperature is not reached within the specified time (normally 3 min) when warming up or resetting from pre-heating.

•Under the ready state.

(An input voltage of 1.21V or below is detected 5 times continuously.)

Cause

thermistor trouble Heater lamp trouble

Control PWB trouble

Thermostat trouble

AC power trouble

Interlock switch trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM5-2) to check the heater lamp Blinking operation.

If the heater lamp blinks normally:

Check the thermistor and its harness. Check the thermistor input circuit in the control PWB.

If the heater lamp does not light:

Check for heater lamp disconnection and thermostat disconnection. Check the interlock switch.

Check the AC PWB and the lamp control circuit in the control PWB. 

Use DIAG (SIM14) to cancel the trouble.

H5

01

Content

5-time continuous POD1 not-reaching jam detection

Detail

5-time continuous POD1 not-reaching jam detection

Cause

A fusing section jam is not properly removed.

( Jam paper remains. )

POD1 sensor trouble, or harness disconnection

Improper installation of fusing unit

Check and remedy

Check jam paper in the fusing section.

( winding, etc. )

Check POD1 sensor harness, and check  the fusing unit installation.

Use DIAG (SIM14) to cancel the trouble.

L1

00

Content

Scanner feed trouble

Details

Scanner feed is not completed within the specified time.

Cause

Scanner unit abnormality

Scanner wire disconnection

Check &

Remedy

Check scanning with SIM 1-1.

 

 

MAIN

SUB

 

L3

00

Content

Scanner return trouble

Details

Scanner return is not completed within the specified time.

Cause

Scanner unit abnormality Scanner wire disconnection

Check &

Remedy

Check scanning with SIM 1-1.

L4

01

Content

Main motor lock detection

Detail

The motor lock signal is detected for 1.5sec during rotation of the main motor.

Cause

main motor trouble

Check connection of harness between the PCU PWB and the main motor. Control circuit trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM25-1) to check the main motor operation.

Check harness and connector between the PCU PWB and the main motor.

02

Content

Drum motor lock detection

Detail

The motor lock signal is detected for 1.5sec during rotation of the drum motor.

Cause

Drum motor trouble

Improper connection of harness between the PCU PWB and the drum motor.

Control circuit trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM25-1) to check the drum motor operation.

Check harness and connector between the PCU PWB and the drum motor.

L6

10

Content

Polygon motor lock detection

Detail

It is judged that the polygon motor lock signal is not outputted.

Lock signal is checked in the interval of 10sec after starting the polygon motor, and it is judged that the polygon motor does not rotate normally.

Cause

The LSU connector or harness in the LSU is disconnected or broken. Polygon motor trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM61-1) to check the polygon motor operation.

Check connector and harness connection.

Replace LSU.

L8

01

Content

No fullwave signal

Detail

Full wave signal is not detected.

Cause

The PCU PWB connector or the power unit harness is disconnected or broken.

PCU PWB trouble

Power unit trouble

Check and remedy

Check connection of the harness and connector.

Replace PCU PWB.

Replace the power unit.

02

Content

Full wave signal width abnormality

Detail

It is judged as full wave signal frequency abnormality.

(When the detection cycle is judged as 69Hz or above or 42.5Hz or below)

Cause

The connector or harness of the PCU PWB and the power PWB is disconnected.

PCU PWB trouble Power unit trouble

Check and remedy

Check connection of the harness and connector.

Replace the PCU PWB.

Replace the power unit.

MAIN

SUB

 

U6

00

MAIN

SUB

 

F6

00

Content

Communication trouble (ICU detection) between ICU and FAX

Details

Communication establishment error/Fleming/ Parity/Protocol error

Cause

Slave unit PWB connector disconnection Harness abnormality between slave unit PWB and ICU PWB.

Slave unit PWB mother board connector pin breakage

Slave unit ROM abnormality/No ROM/ Reverse insertion of ROM/ROM pin breakable

Check &

Remedy

Check connector harness between slave unit PWB and ICU PWB.

Check grounding of machine.

Check slave unit PWB ROM.

01

Content

FAX expansion flash memory abnormality (ICU detection)

Details

Expansion flash memory with SRAM backup data is installed.

Cause

SRAM backup data is detected in expansion flash memory.

Expansion flash memory in which SRAM data are backed up with SIM 66-19 is installed.

Check &

Remedy

Restore backup data to SRAM with SIM 6620, and clear expansion flash memory with SIM 66-10. If data are unnecessary, clear expansion flash memory with SIM 6610.

04

Content

FAX modem operation abnormality

Details

FAX PWB modem chip operation abnormality

Cause

The boot test pin in the FAX PWB is shorted and normal operation is tried.

Modem chip operation abnormality in FAX

PWB

Check &

Remedy

Turn on the power again without shorting the boot test pin in the FAX PWB.

Replace FAX PWB.

F7

01

Content

FAX board EEPROM read/write error

Details

EEPROM access error (read/write)

Cause

EEPROM trouble

FAX PWB EEPROM access circuit trouble

Check &

Remedy

Replace FAX PWB.

H2

00···

HL1

(RT H1)

01···

HL2

( RT

H2)

Content

thermistor open

Fusing unit not installed

Detail

Thermistor is open.

(An input voltage of 2.92V or above is detected.)

Fusing unit not installed

Cause

Thermistor trouble

Control PWB trouble

Fusing section connector disconnection

AC power trouble

Fusing unit not installed

Check and remedy

Check harnesses and connectors from the thermistor to the control PWB.

Use DIAG (SIM14) to clear the self diag display.

Content

Desk/LCC communication trouble

Detail

Desk/LCC communication error

Communication cable test error after turning on the power or exiting DIAG.

Cause

Improper connection or disconnection of

connector and harness Desk control PWB trouble

Control PWB (PCU) trouble

Noise or interference

Check and remedy

Canceled by turning OFF/ON the power. Check connection of the harness and connector in the communication line.

01

Content

Desk/LCC No. 1 tray lift-up trouble

Detail

Desk/LCC No. 1 tray lift-up trouble

Cause

Sensor trouble

Desk control PWB trouble

Gear breakage

Lift-up motor trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM4-2) to check the lift-up sensor detection.

Use DIAG (SIM4-3) to check the lift-up motor operation.

02

Content

Desk No. 2 tray/LCC1 lift-up trouble

Detail

Desk No. 2 tray/LCC lift-up trouble

Cause

Sensor trouble

Desk control PWB trouble

Gear breakage

Lift-up motor trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM4-2) to check the lift-up sensor detection.

Use DIAG (SIM4-3) to check the lift-up motor operation.

03

Content

Desk No. 3 tray/LCC2 lift-up trouble

Detail

Desk no. 3 tray lift-up trouble

Cause

Sensor trouble

Desk control PWB trouble

Gear breakage

Lift-up motor trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM4-2) to check the lift-up sensor detection.

Use DIAG (SIM4-3) to check the lift-up motor operation.

10

Content

Desk/LCC transport motor trouble

Detail

Desk/LCC transport motor operation trouble

Cause

Motor lock

Motor rpm abnormality

Overcurrent to the motor

Desk control PWB trouble

Check and remedy

Use DIAG (SIM4-3) to check the transport motor operation.

 

 

 

 
   

 

MAIN

SUB

 

 

MAIN

SUB

 

 

EE

EL

Content

Auto developer adjustment trouble (Over-شارپ ar450-ar350 تونر)

U2

00

Content

EEPROM read/write error (Controller)

 

Detail

EEPROM write error

 

Detail

The sample data is at 68 or below when auto developer adjustment is performed.

Cause

EEPROM trouble

EEPROM is not initialized.

Controller PWB EEPROM access circuit trouble

 

Cause

شارپ ar450-ar350 تونر concentration sensor trouble Charging voltage, developing voltage abnormality

Insufficient شارپ ar450-ar350 تونر concentration

Developing unit trouble

PCU PWB trouble

 

Check and remedy

Check that EEPROM is properly inserted. Save the counter/adjustment values with the  DIAG simulation.

Use DIAG (SIM16) to cancel U2 trouble.

Replace the Controller PWB.

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM25-2) to perform auto developer adjustment.

 

11

Content

Counter check sum error (Controller)

 

EU

Content

Auto developer adjustment trouble ( Under-شارپ ar450-ar350 تونر )

Detail

Counter data area check sum error

 

Cause

EEPROM trouble

Control circuit trouble by noise

Controller PWB EEPROM access circuit trouble

 

Detail

The sample data is of 168 or above when auto developer adjustment is performed.

 

Cause

Insufficient شارپ ar450-ar350 تونر concentration Charging voltage, developing voltage abnormality

Insufficient شارپ ar450-ar350 تونر concentration

Developing unit trouble

PCU PWB trouble

 

Check and remedy

Check that EEPROM is properly inserted. Save the counter/adjustment values with the  DIAG simulation.

Use DIAG (SIM16) to cancel U2 trouble.

Replace the Controller PWB.

 

Check and remedy

Use DIAG (SIM25-2) to perform auto developer adjustment.

12

Content

Adjustment value check sum error ( Controller )

 

F9

02

Content

PRT Centro port check error

Detail

Adjustment data area check sum error

 

Detail

Controller Centro port trouble

Cause

EEPROM trouble

Control circuit trouble by noise

Controller PWB EEPROM access circuit trouble

 

Cause

Centro port trouble Controller PWB trouble

 

Check and remedy

Replace the Controller PWB.

 

Check and remedy

Check that EEPROM is properly inserted. Save the counter/adjustment values with the  DIAG simulation.

Use DIAG (SIM16) to cancel U2 trouble.

Replace the Controller PWB.

 

03

Content

NIC port check error

 

Detail

NIC port check error

 

Cause

NIC port trouble

NIC PWB trouble

Controller PWB trouble

 

80

Content

EEPROM read/write error (Scanner)

 

Check and remedy

Replace the NIC PWB.

Replace the Controller PWB.

Details

Scanner EEPROM write error

 

Cause

EEPROM abnormality

EEPROM which is not initialized is installed.

Hang of control circuit due to noises

Scanner PWB EEPROM access circuit abnormality

 

U1

01

Content

FAX Battery abnormality

 

Detail

Backup SRAM battery voltage fall

 

Cause

Battery life

Battery circuit abnormality

 

Check &

Remedy

Check that EEPROM is set properly. Record counter/adjustment values with the simulation to protect the data from being deleted.

Cancel U2 trouble with SIM 16.

Replace scanner PWB.

 

Check and remedy

Check that the battery voltage is about 2.5V or above.

Check the battery circuit.

 

02

Content

RTC read abnormality

(common with FAX, on ICU PWB)

 

Details

The value read from RTC on ICU PWB is [EE]h (abnormal).

81

Content

Memory check sum error (Scanner)

 

Details

Scanner memory check sum error

 

Cause

RTC circuit abnormality

Battery voltage fall

Battery circuit abnormality

Cause

EEPROM trouble

Control circuit freeze by noises

Scanner PWB EEPROM access circuit trouble

 

Check &

Remedy

Set the time again with key operation, and check that time advances properly.

Check RTC circuit.

Check that battery voltage is about 2.5V or above.

Check battery circuit.

 

Check &

Remedy

Check that EEPROM is set properly. Record counter/adjustment values with the simulation to protect the data from being deleted.

Cancel U2 trouble with SIM 16.

Replace scanner PWB.

 

 

 

Error code

Content of error

CE-01

The print server card (AR-NC5J) is broken down or is not installed.

CE-02

The specified mail server or FTP server is not found.

CE-03

Communication with the specified server is interrupted during image transmission.

CE-04

The account name or the password for the FTP server is invalid.

CE-05

The directory of the FTP server is invalid.

CE-00

A communication error other than the above is generated, such as NIC cable disconnection

  1. 3.        Network communication error

MAIN

SUB

 

U2

90

Content

EEPROM read/write error (PCU)

Detail

PCU EEPROM write error

Cause

EEPROM trouble

EEPROM is not initialized.

Hang of control circuit due to noises

PCU PWB EEPROM access circuit trouble

Check and remedy

Check that EEPROM is properly inserted. Save the counter/adjustment values with the  DIAG simulation.

Use DIAG (SIM16) to cancel U2 trouble.

Replace the Controller PWB.

91

Content

Memory check sum error (PCU)

Detail

PCU memory check sum error

Cause

EEPROM trouble

EEPROM is not initialized.

PCU PWB EEPROM access circuit trouble Uninitialized EEPROM installed.

Check and remedy

Check that EEPROM is properly inserted. Save the counter/adjustment values with the DIAG simulation.

Use DIAG (SIM16) to cancel U2 trouble.

Replace the Controller PWB.

U7

00

Content

RIC communication trouble

Detail

RIC communication trouble

Communication cable test error after turning on the power or exiting DIAG.

Cause

Disconnection of connector and harness

RTC control PWB trouble

Control PWB (Controller) trouble

Noise or interference

Check and remedy

Canceled by turning OFF/ON the power. Check connector and harness in the communication line.

PF

00

Content

RIC copy inhibit signal is received.

Detail

Copy inhibit command from RIM (host) is received.

Cause

Judged by the host.

Check and remedy

Inform to the host.

•Error code table

f

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ورود/عضو شوید